Adam Antoni Szczucki – urodzony w Kopojnie uczestnik powstania listopadowego, prezes Sądu Cywilnego w Radomiu (szkic biograficzny)

Autor tekstu: Jarosław Buziak

Adam Antoni Szczucki urodził się 10 stycznia 1802 r. w Kopojnie w rodzinie szlacheckiej Jana Nepomucena i Balbiny z Kielczewskich, władającej dobrami zagórowskimi (akt ur. 9/1802 Parafia pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Zagórowie). W mury Uniwersytetu Warszawskiego wstąpił 1 października 1824 i rozpoczął studia na Wydziale Prawa i Administracji w sekcji Prawa. W 1827 ukończył uczelnię ze stopniem magistra. Przypisuje się mu autorstwo „Krótkiej wiadomości o hipotekach w Królestwie Polskim” opublikowanej w Nowym kalendarzu powszechnym na rok zwyczajny 1838. Po wybuchu powstania listopadowego jako kapitan, a od 15 stycznia 1831 r. jako porucznik znajdował się w szeregach Akademickiej Gwardii Honorowej, studenckiej formacji ochraniające władze powstańcze. 1 sierpnia 1831 r. został wcielony do 8 Pułku Strzelców Pieszych. Był członkiem Towarzystwa Patriotycznego, a także Arcybractwa Nieustającej Adoracji Przenajświętszego Sakramentu przy Kościele WW. Panien Sakramentek Warszawskich i Zgromadzenia Archi-konfraternii Literackiej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Kościele Metropolitalnym Świętego Jana w Warszawie. W latach 1833-1841 był asesorem Sądu Policji Poprawczej Obwodu Warszawskiego Wydziału II. W dniu 28 grudnia 1837 r. Rada Stanu Królestwa Polskiego potwierdziła jego przynależność do szlachty dziedzicznej z przypisanym do rodziny herbem Ślepowron. W l. 1842-1847 pełnił funkcję podpisarza w Sądzie Apelacyjnym Królestwa Polskiego w Warszawie. W l. 1848-1861 był sędzią Trybunału Cywilnego Guberni Warszawskiej w Kaliszu, a od 1849 r. zastępcą prezydującym w Radzie Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego. Rozkazem cesarskim w dniu 18 grudnia 1851 r. został mianowany radcą dworu, a w dniu 18 kwietnia 1857 r. za wysługę lat awansował na radcę kolegialnego. W 1858 r. rozkazem Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego został powołany na prezydującego w Radzie Szczegółowej Sali Ochrony w Kaliszu. W l. 1862-1863 postanowieniem Namiestnika Królestwa piastował stanowisko sędziego w Sądzie Apelacyjnym w Kaliszu. Od 1864 r. do śmierci był prezesem Sądu Cywilnego Guberni Radomskiej w Radomiu. Adam Antoni Szczucki zmarł 27 maja 1873 r. w Warszawie przy ul. Długiej nr 585, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę Annę z domu Salisz (akt zg. nr 83/1873 Parafia Przemienienia Pańskiego w Warszawie).

Kalendarium prasowe (zgodnie z dawną pisownią)

1827

            Do uniwersytetu tuteyszego iest zapisanych na r. szkolny bieżący (1826/27) 602 stałych uczniów; listę ich imienną udzieloną redakcyi z kancellaryi uniwersytetu przyłączamy tu iak o dodatek do dzisieyszego numeru. – Tey listy osób nowy drukowaney dostanie we wszystkich kantorach Monitora, i u JP. Głowackiego bedela uniwersytetu, po 10 gr exemplarz. […]

            Nazwisko […] Szczucki Adam […] Zapisany do wydziału […] Prawa […] na rok […] 3 […]

Monitor Warszawski, 13.01.1827, nr 6, s. 1.

1831

            Przez postanowienie Dyktatora z d. 15 b. m. Gwardya honorowa przeszła na stopę woyskową. Składać się będzie z iednego batalionu piechoty i z iednego oddziału iazdy. Piechota mieć będzie ośm kompanii po 124 żołnierzy, a oddział iazdy po 83 żołnierzy. Mianowani zostali Dowódcą Gwardyi honorowey Pułkownik Piotr Łagowski, Majorem Gabryel Siemoński, Kapitan z pułku 3go piechoty, Adjutantem Porucznik z tegoż pułku Ludwik Michałowski, Kapitanami: Zenon Niemoiewski, Walenty Nasiorowski, Ludwik Jankowski, Edward Trzciński, Ludwik Orpiszewski, Seweryn Jonczyński, Józef Meyzner, Leon Wędrychowski; w ieździe August Iwanicki. Porucznikami: Michał Szweycer, Napoleon Trzciński, Julian Łabędzki, Seweryn Grodzicki, Napoleon Krzymuski, Adam Szczucki, Antoni Strusiński, Hipolit Rzewuski; w ieździe, Konstanty Pruszak. Podporucznikami: Cyryl Bogdański, Leon Górzyński, Adam Piwowarski, Julian Klemczyński, Adam Kowalski, Ignacy Orpiszewski, Leon Chlebowski, Konstanty Gaszyński, Alexander Litkie, Kazimierz Woycicki, Kaietan Kowalewski, Marcin Radoliński, Ludwik Wołowski, Leszczyński, Antoni Kromkowski, Magnuszewski; w ieździe Fr. Wężyk, Zeno Izdebski.

Gazeta Warszawska, 16.01.1831, nr 15, s. 2.

            Towarzystwo Patriotyczne. Posiedzenie dnia 11 lutego. W zabranym pierwszym głosie, ob. Kozłowski dowodził potrzeby ogłaszania drukiem protokółów posiedzeń towarzystwa patriotycznego i życzył wydawać oddzielny dziennik temu przedmiotowi poświęcony. – Ob. Dmochowski wyznał otwarcie przed zgromadzeniem iż zachodzi wielka niemożność spieniężenia dzieł drukarskich a nawet pism periodycznych, znaglaiąca właścicieli drukarń do ich zamykania; a pomyślnieyszey pory dla sztuki drukarskiey prędzey spodziewać się nie możemy aż kiedy przesilenie woienne nastąpi. Radził przeto poprzestać na teraz na podawaniu treści obrad towarzystwa, bądź do dziennika Nowey Polski, bądź do innego pisma. Ob. Kraiński przekonywał zgromadzenie że ogłaszanie treści posiedzeń naszych w dzienniku Nowey Polski uwalnia nas zupełnie od potrzeby myślenia o nowym dzienniku, ponieważ tamto pismo (chociaż gwałtownie oppozycyjne i popędzaiące rewolucyjne powstanie) tak wielką ogólną ma wrziętość że czytane, poszukiwane i szanowane iest nawet przez ludzi którzy do żadney wiary polityczney dotychczas nie przystąpili; co większa nieoboiętne iest nawet dla osób nieprzychylnych rewolucyi. Ob. Chielewski obstawał za tem ażeby nie treść posiedzeń ale cała osnowa protokółów była ogłaszaną. Popieraią tę samę myśl ob. Kozłowski dowodził że wiele działałoby na poprawę opinii o towarzystwie patriotycznem gdyby ile można głosy mówców były redagowane i do pism publicznych podawane tak iak się w zgromadzeniu obiawiaią. Dziennik Nowa Polska, mówi daley tenże obywatel, wkłada wyrazy w usta mówców naszych do których nayczęściey żadną miarą przyznaćby się nie mogli. Z całkowitych protokółów publiczność powinna sądzić o naszych naradach, a wtenczas nie będzie nas obwiniać o dążność do anarchii, o tworzenie stronnictw i inne niebespieczne dla sprawy ogólney zamachy. Ob. Staniewiczowi zdawało się iż proiekta które po rozważenu ich w towarzystwie upadaią nie powinny bydź drukiem ogłaszanemi. Przeciwko tey opinii wystąpił ob. Chmielewski i dowodził że właśnie ten iedyny pozostaie środek dla towarzystwa do przekonania wszystkich iż umie oceniać myśli trafne i użyteczne, a prostować przesadzone lub z celem towarzystwa , czyli, co na iedno wychodzi, zdążeniem naszey rewolucyi niezgodne. Zamykaiąc rozprawę w tym przedmiocie prezyduiący ob. ks. Tensiorowski wystawił że protokóły posiedzeń w zupełności umieszczane zaięłyby większą część dziennika Nowey Polski, co może nie zgadzałoby się z widokami redaktora; radził zatem ważnieysze wyiątki odsyłać redakcyi, a skoro zbiór protokółów będzie w takiey massie że z nich małey objętości dzieło da się ułożyć , wtenczas oddzielnie mogą bydź wydrukowane. – Towarzystwo zdanie powyższe prezyduiącago w zupełności podzieliło.

            Ob. sekretarz. J. N. Janowski, przedstawił niemożność podania petycyi do naczelnego wodza dawniey iuż uchwaloney, w treści:

– o powierzenie urzędu gubernatora stolicy osobie któraby nieobarczona wiekiem sprężyście zaiąć się mogła wielkim ogromem iego obowiązków;

– o zmianę tytułu gubernatora przypominającego moskiewski skład rządu na inny (starosta, marszałek naczelnik bezpieczeństwa stolicy lub t. p.) stosownieyszy dla ucha polskiego.

            Na poparcie swoiego wniosku przytoczył, oddalenie się naczelnego wodza ze stolicy do którego iedynie rozpoznanie tego przedmiotu należy.

            Ob. sekretarz Muszyński dodał że obowiązki gubernatora pomimo że powierzone, są osobie wiekiem przyciśnioney nie będą mniey sprężyście wykonanemi, ponieważ władza iego w części przelaną została na jenerała naczelnika gwardii narodowey, i przydany iest komitet doradczy z osob woyskowych i cywilnych. Obrona więc stolicy (przydał mówca), złożona iest na teraz w dosyć silne ręce, i gdyby nam kiedy skarżyć na nią przyszło, iuż nie o nieudolność ale o złe chęci podnosićby trzeba żałobę. Ob. Kozłowski popierał to samo zdanie, a co do zmiany nazwiska gubernatora wyrzekł: że to mało nas obchodzić powinno, byle rzecz sama szkodliwą się nie stała. Obywatele Stankiewicz i Grabowski sądzili, że wstrzymać się należy z odwołaniem petycyi aż do wysłuchania wnoszącego ią ob. Walentego Miklaszewskiego. Z słyszanych głosów wniósł prezyduiący że zgromadzenie iest za umorzeniem petycyi w obudwuch przedmiotach; a że własną swoią uchwałę każde towarzystwo cofnąć może bez wysłuchania mówcy wnoszącego do niey proiekt, zapytał zgromadzenia czyli iest za cofnieniem petycyi? powszechny odgłos «zgoda» rozprawę w tym przedmiocie zakończył.

            Na poprzedzaiącem posiedzeniu z okoliczności wyiazdu Prezesa banku Jelskiego z Warszawy wszczęła sie materya względem zwrócenia uwagi rządu iżby w udzielaniu paszportów osobom zwłaszcza urzędującym, tem więcey zaś maiącym dozor nad groszem publicznym był nader ostrożnym, chociażby nawet wysyłanie ich miało na celu dyplomatykę kraiową. Ob. Szczucki wznawiaiąc tę materyą wniósł, ażeby wytknąć w pismach publicznych, że naród ma za podeyrzane tego rodzaiu wyiazdy z stolicy. Ob. Tochman przeciwnie, uważał za korzystniey działać mogące podanie petycyi. – W zabranym głosie ob. Chmielewski radził użyć pism publicznych za organ woli towarzystwa a razem dotknąć, że naród czuie nieukontentowanie z powodu wyboru osób przez rząd dawnieyszy wydźwignionych do poselstw zagranicznych.

            Prezyduiący idąc za większością głosów radzących użycie pism publicznych za środek przeniesienia do rządu postrzezeń towarzystwa patryotycznego zostawił zredagowanie stosownego artykułu ob. Szczuckiemu.

Posiedzenie d. 12 lutego. b. r.

            Ob. ks. Gacki wskazywał potrzebę ożywienia ducha rewolucyynego w ludu warszawskim. Dowodził że zaięcie Warszawy przez nieprzyjaciela szkodliwie działałoby na sprawę naszego powstania, bo iak po dniu 29 listopada za stolicą poszły wszystkie woiewództwa, tak nawzaiem po poddaniu się tamtey i te ostatnie z łatwością ulegną, a tak wszystkie wysilenia narodu, nadzieia bliska i pewna wyswobodzenia się naszego byłyby odrazu stracone, a przyszłe pokolenia jęczące w iarzmie niewoli, sprawiedliwie wyrzucaćby mogły zamieszkuiącym to tak sławne z patryotyzmu niegdyś miasto, iż nikczemni i do niewoli tylko stworzeni, woleli raczey ocalić małoznaczące maiątki, aniżeli zapewnić naypierwsze człowieka dobro, swobodę i niepodległość narodu. – Ponieważ woysku działanie w polu iest naywłaściwsze, obronę stolicy trzeba złożyć w ręce szlachetnego ludu warszawskiego, a szczególniey tey klassy która rewolucyą 1794 r. rozpoczęła i wykonała. Nie wiele potrzeba, mówił mówca, ażeby zapalić czyste ich serca do poświęcenia się sprawie narodowey; dosyć ieżeli członkowie towarzystwa zrobią z siebie małą ofiarę i w mieyscach zgromadzeń obiaśniać będą lud o potrzebie obrony, o wypływaiących stąd korzyściach i razem o haniebnych a okropnych skutkach niewoli którą nam oboiętność na sprawę naszą zgotuie. Ob. W. Miklaszewski żądał aby po rogach ulic przylepiać odezwy pobudzaiące mieszkańców do obrony. Ob. ks. Gacki radził ieszcze prosić dyrekcyą teatru narodowego o bezpłatne wystawienie opery Niema z Portici i sądził że teatr w ogóle a mianowicie wystawienie tey sztuki, iest iednym z nayskutecznieyszych środków działania na obudzenie zapału rewolucyynego. Ob. Dorożko przystawał na wnioski poprzedników, ale nie widział dosyć środków; radził wyznaczyć z towarzystwa członków na mówców do ludu po rynkach i innych mieyscach publicznych gdyż, tym sposobem we wszystkich wolnych kraiach usposabia się lud do wielkich dzieł i przeznaczeń. Nie bez użytku także osądził, gdyby duchowni uproszeni byli o codzienne modły i kazania do położenia naszego zastosowane, tudzież gdyby osoby świeckie w Kościołach głos do ludu podnosić mogły.

            Ob. Piotrowski żądał aby do roztrząśnienia proiektowanych środków obudzania ducha w ludu warszawskim, zgromadzenie komitet wyznaczyło. Odpowiedział na to prezyduiący ob. ks. Tensierowrski że przedmiot ten nie wymaga rozpoznania w komitecie; otworzył zdanie, że teatr bezpłatny, zwłaszcza wystawienie opery Niema z Portici iest środkiem nader trafnym i spodziewać się może towarzystwo że dyrekeya teatralna tey przysługi dla sprawy narodowey nieodmówi do napisania więc odezwy w tym względzie wyznaczeni zostali ob. ks. Gacki i W. Miklaszewski. Daley tenże prezyduiący uprzedził, że całe duchowieństwo od swey władzy odebrało iuż polecenie odprawiania stosownych modłów i przemawiania do ludu w duchu religiyno-patriotycznym; ograniczyć się przeto mogłoby towarzystwo na uważaniu po kościołach, czyli duchowni obowiązkowi swoiemu czynią zadosyć i na doniesienie niesprzyiaiących naszey sprawie. W końcu dodał że w nadzwyczaynych razach skutecznie użyć będzie można przemów do ludu na placach publicznych, sam zaś przyrzekł ułatwić możność dla mówców świeckich występowania po kościołach.

Nowa Polska Dziennik Polityczny i Naukowy, 10.03.1831, nr 65, s. 3-4.

            Rozkaz dzienny w Kwaterze Głównej w Warszawie dnia 1 sierpnia 1831 r. […]

            Umieszczeni zostaią. W pułku 6tym strzelców pieszych, z gwardyi ruchomey, Major Heynisz Wincenty. Kapitanowie: Różycki Alexander i Kuźmiński Andrzey. Porucznicy: Kulczycki Wincenty, Młocki Alfred, Celiński Alfred, Celiński Alexander i Dembiński Jan. Podporucznicy: Suchorski Marcelli, Wielowieyski Maxymilian, Łęcki Konstanty, Maykowski Stanisław, Rakowski Kazimierz, Węgierski Bonawentura, Stawiarski Andrzey, Rydzek Bernard, Czaplicki Stefan, Matter Paweł, Łęcki Józef, Kuczyński Felix, Czerwiński Antoni, Grabiański Leon, Szneyderski Antoni, Buliński Stanisław, Szczepanowski Franciszek, Pełka Edward, Jeziorański Adolf, Piotrowski Jan, Grabkowski Ferdynand, Godlewski Stanisław, Smoliński Michał, Łatkowski Tomasz, Obrębski Michał, Ratyński Antoni, Kubecki Alexander, Koźmiński Józef,Mekarski Józef, Walczewski Wawrzeniec i z pułku 22go piechoty Podporucznik Dziewicki Seweryn.

            W pułku 7mym strzelców pieszych, Podporucznicy: z gwardyi ruchomey, przykommenderowani do pułku 23go piechoty liniowey, Łukszat Fryderyk, Ducki Piotr i Gotton Karól.

            W pułku 8mym strzelców pieszych, z gwardyi ruchomey, Kapitanowie: Goślinowski Bonawentura, Skrzetuski Maxymilian, Sieroszewski Franciszek, Skrzetuski Floryan. Porucznicy: Bierzyński Tomasz, Szczucki Adam, Brzechfa Rafał, Kingiewski Mikołay. Podporucznicy: Wichrowski Jan,Kunicki Jan, Buhayczyk Michał, Zabrowski Franciszek, Narzymski Woyciech, Jany Jakób i Jaraczewski Walery.

            W pułku 11tym strzelców pieszych, z gwardyi ruchomey, Kapitanowie: Wastkowski Stanisław, Cybulski Stefan. Porucznik Szatyński Ildefons. Porucznicy: Stępowski Fryderyk, Jerzmanowski Kaietan, Będkowski Benedykt, Łękowski Adam, Glinka Stanisław, Glinoiecki Wincenty, Thyss Józef, Rezler Józef, Kosiński Józef, Kozłowski Maxymilian,Rubinkowski Franciszek, Jędrzeiewicz Józef, Berent Ludwik, Stodulski Antoni, Krynicki Ludwik, Krynicki Stanisław, Goślinowski Józef, Sędzikowski Alexander, Grąbczewski Franciszek, Wysocki Józef, Chmielewski Celestyn i Kulesza Józef. […]

Gazeta Warszawska, 20.08.1831, nr 222, s. 6.

1836

            Sądy Policyi Poprawczej. A. w Wdztw. Mazowieckiem i Kaliskiem.

            1. Obwód Warszawskiego Wydział I. dla Miasta Warszawy (w Warszawie w gmachu więziennym przy ulicy Dzielnej No 2361). Sędzia prezyd., Bruszewski Ignacy. Podprokurator, Kozdrowicz Wincenty. Assessorowie: Szczawiński Wincenty. Duwe Piotr. Lesiecki Walenty. Mieczkowski Ignacy. Orłowski Jakób. Mystkowski Józef. Bansemer Adolf. Pisarz, Dylczyński Jan Nepom. Podpisarz, Krakowski Franciszek. Ttomacz ros., Paniewski Mikołaj Józef. Archiwista. Głaszyński Tadeusz. Adjunkt Archiv. Jasiński Jan.

            2. Obwodu Warszawskiego, Wydział II. dla Powiatów: Warszawskiego, Błońskiego, Czerskiego, Sochaczewskiego, Rawskiego, Sienickiego i Stanisławowskiego, (odbywa posiedzen. w tymże gmachu co Wydz. I). Sędzia prezyd., Betlej Jan. Podprokurator, Daszyński Paweł. Assessorowie: Włodkowski Jan. Poklękowski Józef. Trafiłowski Franciszek. Szczucki Adam. Pisarz, Helcel Józef. Archivista, Sądzyński Franciszek. […]

Kalendarzyk polityczny na rok przestępny 1836. Wydawany za upoważnieniem Rządu przez Fr. Radziszewskiego, Warszawa 1836, s. 212.

1837

            Sądy Policyi Poprawczej. A. w Wdztw. Mazowieckiem i Kaliskiem. […] 2. Obwodu Warszawskiego, Wydział II. dla Powiatów: Warszawskiego, Błońskiego, Czerskiego, Sochaczewskiego, Rawskiego, Sienickiego i Stanisławowskiego, (odbywa posiedz. w tymże gmachu co Wydz. I). Sędzia prezyd., Siedlecki Jan. Podprokurator, Trafiłowski Franciszek. Assessorowie: Poklękowski Józef. Włodkowski Jan. Boniecki Franciszek. Szczucki Adam. Pisarz, Helcel Józef. Archivista, Sądzyński Franciszek. […]

Kalendarzyk polityczny na rok 1837. Wydawany za upoważnieniem Rządu przez Fr. Radziszewskiego, Warszawa 1837, s. 208.

            W dalszym ciągu uwiadomienia z dnia 8 (20) grudnia t. z. podaje się do wiadomości, iż na mocy decyzyj Rady stanu królestwa polskiego, w dniu 16 (28) grudnia tegoż roku zapadłych uznanemi zostali za szlachtę dziedziczną która nabyta tego stanu przed ogłoszeniem prawa: PP. Błeszyński Abdon Ignacy Tadeusz,trzech imion, herbu Suche Komnaty; Bontani Michał, h. Bontani; Bontani, h. Buntnni Józef t.h.; Boski Maurycy, h. Jasieńczyk; Boski Otton, t. h; Boska z. Boskich Helena, wraz z synami: Henrykiem i Augustynem Boskimi, t. h.; Bajno Stanisław, h. Ślepowron; Cieśliński Bartłomiej Ludwik dwóch imion, h. Juno.za; Czapliński Filip Jakob Stanisław trzech imion h. Lubicz; Dzięcielski Ignacy, h. Jastrzębiec, Dziewanowski Władysław, h. Jastrzębiec; Gajewski Antoni, h. Ostoja; Gajewski Adam, t. h.; Gąsiorowski Leon, h. Ślepowron; Gosławski Tomasz, h. Nałęcz; Grabowski Baltazar Mateusz dwóch imion, h. Jastrzębiec; Grabowski Kazimierz Franciszek dwóch imion, t. h.; Grabowski Mateusz, t. h.; Grabowski Józef, t. h.; Grabowski Baltazar, t. h.; Grabowski Kazimierz. t. h.; Grabowski Kajetan t. herbu; Grabowski Stanisław, h. Oksza; Grabowski Alexander Teofil Felicyan trzech imion, h. Pomian; Grodzicki Jan Nepomucen, herbu Łaba; Gugenmus Jan Damazy; Jeżewski Ignacy Józef dwóch imion, herbu Jastrzębiec; Irzykowicz Tomasz, Mondwid, herbu Leliwa; Karwowski Jan August dwóch imion, herbu Pnicynia; Karwowski Daniel, tegoż herbu; Kowalewski Łukasz Wincenty Jan trzech imion, h. Dołęga; Krzysztoporski Wincenty Kazimierz dwóch imion, h, Nowina; Lemański Teodor, h. Bukowczyk; Leski Michał, h. Leski; Łaszczyńska z Tauberów Anna de Verbno, h. Wierzbna; Łaszczyński Ignacy Jan dwóch imion de Verbno t. h.; Łubieński Adam Szczepan dwóch imion, z Łupny, h. Pomian; Majewski Paweł, h. Starykoń; Masłowski Antoni, h. Samson; Mianowski Wojciech, h. Tępa Podkowa; Mianowski Stanisław, t. h.; Mianowski Anzelm, t. h.; Mianowska z Leskiewiczów Anna Eleonora dwóch imion, h. Przerowa; Mikułowski Felix, h. Rawicz; Miszewski Tymoteusz, h. Lubicz; Miszewski Franciszek, t. h.; Moraczewski Hippolit Ludwik dwóch imion, h. Cholewa; Moraczewski Leopold Marcin dwóch imion, t. h.; Morstin Julian h. Leliwa; Morstin Jan, t. h.; Olechowski Witalis Piotr dwóch imion, h. Ratuld; Olszowski Hippolit, h. Pruss; Olszowski Xawery t. h.; Olszowski Nicefor, t. h.; Olszowski Florentyn, t. h.; Parys Jan Teodor dwóch imion, h. Prawdzic; Pigłowski Adolf Antoni dwóch imion, h. Sokola; Pytowski Michał Hieronim dwóch imion, h. Nowina, Rakowski Ignacy, h. Lubicz; Rakowski Otton, t. h.; Rościszewski Tadeusz, h. Junosza; Rudzki Teodor, h. Prawdzic; Rudzki Stanisław, t. h.; Rudzki Bartłomiej, t. h.; Rykowski Antoni Stanisław dwóch imion, h. Doliwa; Rzeczycki Stanisław Kostka Felix de Valois dwóch imion, h. Janina; Skórzewski Leon Jan Tomasz Michał czterech imion na Skórzewie, h. Drogosław; Słucki Józef Paschalis Ignacy trzech imion, h. Dołęga; Snarski Andrzej, h. Mardelio; Snarski Wiktor, t. h.; Staniszewski Maciej, h. Pobóg; Strzembosz Stanisław, h. Jastrzębiec; Strzębosz Jacek t. h.; Strzembosz Józef, t. h.; Szamowski Wincenty, h. Pruss I.; Szczawiński Mateusz z wielkiego Szczawna, h. Prawdzic; Szczucki Adam, h. Ślepowron; Szczucki Teodor, t. h.; […]

Gazeta Codzienna, 20.01.1838, nr 2025, s. 2.

            Sądy Policyi Poprawczej. A. w Wdztw. Mazowieckiem i Kaliskiem. […] 2. Obwodu Warszawskiego, Wydział II. dla Powiatów: Warszawskiego, Błońskiego, Czerskiego, Sochaczewskiego, Rawskiego, Sienickiego i Stanisławowskiego, (odbywa posiedz. w tymże gmachu co Wydz. I). Sędzia prezyd., Siedlecki Jan. Podprokurator, Trafiłowski Franciszek. Assessorowie: Poklękowski Józef. Włodkowski Jan. Boniecki Franciszek. Szczucki Adam. Pisarz, Modzelewski Ferdynand. Przezn. do pomocy., Faleński Kand. Sek. kl2 K.R.S. Archivista, Sądzyński Franciszek. […]

Kalendarzyk polityczny na rok 1838. Wydawany za upoważnieniem Rządu przez Fr. Radziszewskiego, Warszawa 1838, s. 158.

1842

            Ogólne Zgromadzenie Archi-konfraternii Literackiej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przy Kościele Metropolitalnym Śgo Jana w Warszawie. […] Lista imienna członków Archi-konfraternii Literackiej. […] Szczucki Adam […]

Ustawa Archi-konfraternii Literackiej. Warszawa 1842, s. 58.

1843

            Sąd Appellacyjny Królestwa Polskiego (w Gmachu Rządowym przy ulicy Miodowej Nr. 487). Prezes, Rzecz. Rad. Stanu Poklękowski Eugeniusz, (SW3), (SS2 z gw.). Vice-Prezes, Bielski Dyonizy, (SS2). Prokurator, Kwiatkowski Jan, p. o. Sędziowie: Łubieński Ad. (SS2zg) Em. Kraszewski Piotr, (ŚS3). Łanowski And. Pr. Tr. h. Cieśliński Józef. Dziedzicki Teles., (SA2), (SS2), (SW 4). Bielski Ignacy, (SA3). Kreczunowicz Grz. Em. Superson Mat., (SS2 z g.). Zaborowski Teofil. Chądzyński Stanis. (SA3). Domański Mateusz, (SS2), (SW4). Kamieński Tomasz. Krzyżanowski Ludwik. Pigłosiewicz Jan. Tyborowski Michał. Sztanderski Jan, (SA3). Hejlman August. Pstrokoński Antoni. Kłodziński Jan. Sławianowski Leon. Wysiekierski Łukasz. Chrzanowski Łukasz. Zieliński Stanis., (SS3). Karczewski Jerzy, (SS2). Bogowolski Józef. Basiński Mikołaj, (SS3). Pomorski Maciej, (SA3). Zegrzda Konrad. Noiński Alexander. Peplowski Jan. Przesmycki Antoni. Gruszecki Konstan.(SS3). Podprokurator, Sojecki Józef. Kozdrowicz Wincenty. Szymanowski Jan. Lubecki Konstanty, (SS3). Pisarz, Kociubski Jakób, (SS3). Podpisarze:  Mierderzyński Paweł. Zgorski Antoni. Szczucki Adam. Rembieliński Ignacy. Tłóm. jęz. ross. Radca hon. Korwell Karol. Sekretarz, Zawadzki Jan. Archiwiści: Maleszewski Marcin. Łączkowski Mikołaj. Malinowski Sylwester. Expedytor, Cękalski Józef. Sekr. w Biór. Pr. Królikowski Kazimierz. Adwokaci przy Sądzie Appellacyjnym: […]

Kalendarzyk polityczny na rok 1843. Wydawany za upoważnieniem Rządu przez Fr. Radziszewskiego, Warszawa 1843, s. 158.

1844

            Członkowie Adoratorowie: […] Szczucki Adam […]

Ustawa Arcybractwa Nieustającej Adoracyi Przenajświętszego Sakramentu przy Kościele WW. Panien Sakramentek Warszawskich, Warszawa 1844, s. 52.

1846

            Sąd Appellacyjny Królestwa Polskiego (w Gmachu Rządowym przy ulicy Miodowej Nr. 487). Prezes, R. R. Stanu Poklękowski Eugeniusz, (SW3), (SS2 z gw.). Vice-Prezes, Bielski Dyonizy, (SS2). Prokurator, Kwiatkowski Jan, p. o. Sędziowie: Łubieński Ad. (SS2zg) Em. Kraszewski Piotr, (ŚS3). Łanowski And. Pr. Tr. h. Cieśliński Józef. Bielski Ignacy, (SA3). Kreczunowicz Grz. Em. Superson Mat., (SS2 z g.). Chądzyński Stanis. Prezes Tr. hand. (SA3). Krzyżanowski Ludwik. Krzyżanowski Ludwik. Pigłosiewicz Jan. Tyborowski Michał. Sztanderski Jan, (SA3). Hejlman August. Pstrokoński Antoni. Kłodziński Jan. Sławianowski Leon. Wysiekierski Łukasz. Chrzanowski Łukasz. Zieliński Stanis., (SS3). Karczewski Jerzy, (SS2). Bogowolski Józef. Basiński Mikołaj, (SS3). Pomorski Maciej, (SA3). Zegrzda Konrad. Noiński Alexander. Peplowski Jan. Przesmycki Antoni. Gruszecki Konstan.(SS3). Szałowicz Antoni, (SA3). Krajewski Leon. Wyganowski Wojciech. Machnicki Tomasz, (SA3). Rutkiewicz Kaźm. (SS2). Bądkowski Antoni. Kłodzicki Jan. Podprokurator:, Kozdrowicz Wincenty. Szymanowski Jan. Lubecki Konstanty, (SS3). Kostecki Aloizy, (SS3). Trafiłowski Franciszek. Bogucki Wiktor. Pisarz, Kociubski Jakób, (SS3). Podpisarze:  Mierderzyński Paweł. Zgorski Antoni. Szczucki Adam. Rembieliński Ignacy. Juszyński Grzegorz. Tłóm. jęz. ross. Ass. koll. Korwell Karol. Sekretarz, Zawadzki Jan. Archiwiści: Maleszewski Marcin. Łączkowski Mikołaj. Malinowski Sylwester. Expedytor, Miaskowski August. Sekr. w Biór. Pr. Królikowski Kazimierz. Archiwista, Gromkowski Fabian. Adwokaci przy Sądzie Appellacyjnym: […]

Kalendarzyk polityczny na rok 1846. Wydawany za upoważnieniem Rządu przez Fr. Radziszewskiego, Warszawa 1846, s. 180.

1847

            Wyjechali z Warszawy. […] Szczucki Adam ob. z nru 586 do Gaju, […]

Warszawska Gazeta Policyjna. 28.11.1847, nr 332, s. 3.

1849

            W Zarządzie Zakładów Dobroczynnych. Mianowani. Referendarz Stanu Karol Wierzołowicz, Prezydującym w Radzie Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego; Właściciel dóbr Julian Czartkowski, Sędzią Trybunału Cywilnego gubernii Warszawskiej w Kaliszu Adam Szczucki, Sędzią tegoż Trybunału Józef Tymieniecki, i Patron tegoż Trybunału Paweł Walentowicz, Członkami Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego, Prowizor klassy 2 Józef Koralewski, Zarządzającym Apteką Szpitala Ś-go Wincentego w Pułtusku.

Gazeta Rządowa Królestwa Polskiego, 05.11.1849, nr 244, s. 2.

            Trybunały Cywilne. […] II. Gubernii Warszawskiej, w Kaliszu. Prezes Trybun., Rzempołuski Antoni (SS2 z gw.). (XX). Prokurator, Doufrene Francis., (SS3), (XX). Sędziowie: Zapolski Józef, (SA3). A. k. Wąsowicz Julian, (SS3). A. k. Szumański Kazimierz. Swieżyński Kazimierz. Szczucki Adam p. o. Śliwowski Ludwik p. o. Pis. Kanc. Ziem. Zengteller Jan Nep. Podprokurator, S. k. Nowiński Piotr p. o. Pisarz Tryb., Śliwiński Wojc. Bronisł. p. o. Assessorowie:, Skotnicki Bogumił. Tymieniecki Józef. Podpisarz, Migórski Józef. Kontroller, Wolter Alexander. Sekretarz, Hałaczkiewicz Ferdyn. Archiwiści Tryb. Semmelman Jan, (XX). Chiżyński Jakob.

Kalendarzyk polityczny na rok 1849. Wydawał Fr. Radziszewski, Warszawa 1849, s. 198.

1851

            Trybunały Cywilne […] 2. Gubernii Warszawskiej, w Kaliszu. Prezes Trybunału, Bońkowski Ignacy s. Ant. (SA3). Prokurator, Świeżyński Kazimierz s. Jak. Sędziowie:, A. K. Wąsowicz Julian (SS3). A. K. Szumański Kazimierz. Szczucki Adam. Śliwowski Ludwik. Rembieliński Ignacy. Skotnicki Bogumił. Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej, Zengteller Jan Nepom. Podprokurator, Zmorski Felix. Pisarz Trybunału, Śliwiński Wojciech. Assesorowie: Leszczyński Wiktor. Jeziorański Felix. Podpisarz, Migólski Józef. Kontroler, Wolter Alexander. Sekretarz, Hałaczkiewicz Ferdynand. Archiwiści Trybunału: Semmelman Jan (XX). Chyżyński Jakob.

            Archiwiści akt dawnych w Kaliszu, Szaniawski Józef. Szro”der Jan Jakob. Adjutant Archiwum, Januszkiewicz Jan. Adjutant Archiwum w Piotrkowie, Goldman Erazm.

            Rejenci: Nowosielski Franciszek. Basiński Mikołaj. Białobrzeski Józef. Wojciechowski Nepomucen. Niwiński Jan. Adwokat, Rubach Mateusz.

            Patronowie: Miklaszewski Józef. Bille Karol. Nowicki Franciszek. Brzeziński Stanisław. Ostapowicz Roman. Nawrocki Jan. Gorczycki Cypryan. Błeszyński Ignacy. Brudzyński Józef. Cieński Jan Nepom. Zawadzki Stanisław. Gowarzewski Jan. Modrzejewski Franciszek. Bogusławski Alexander. Piotrowicz Stanisław.

            Komornicy: Ziółkowski Jan Nepom. Gustowski Wincenty. Sikorski Józef. Rowecki Franciszek. Rojek Józef. Sakowski Jan. Jackowski Stanisław. Mu”lochot Henryk.

Rocznik Urzędowy Obejmujący Spis Naczelnych Władz Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na rok 1851, Warszawa 1851, s. 379.

            Trybunały Cywilne. […] 2. Gubernii Warszawskiej, w Kaliszu. Prezes Trybunału, Bońkowski Ignacy s. Ant. (SA3). Prokurator, Świeżyński Kazimierz s. Jak. Sędziowie: A. K. Wąsowicz Julian, (SS3). A. K. Szumański Kazimierz. Szczucki Adam. Śliwowski Ludwik. Rembieliński Ignacy. Skotnicki Bogumił. Pisarz Kancellaryi Ziemiańskiej, Zengteller Jan Nepom. Podprokurator, Zmorski Felix. Pisarz Trybunału, Śliwiński Wojciech. Assesorowie: Leszczyński Wiktor. Jeziorański Felix. Podpisarz, Migórski Józef. Kontroler, Wolter Alexander. Sekretarz, Hałaczkiewicz Ferdynand.

            Archiwiści Trybunału: Semmelmann Jan, (XX). Chyżyński Jakob. Archiwista Akt dawnych w Kaliszu, Szro”der Jan Jakob. Adjunkt Archiwum, Januszkiewicz Jan. Archiwista akt dawnych w Sieradzu, Szaniawski Józef. Adjunkt Archiwum w Piotrkowie, Goldman Erazm.

            Rejenci: Nowosielski Franciszek. Basiński Mikołaj. Białobrzeski Józef. Wojciechowski Nepomucen. Niwiński Jan. Adwokaci: Rubach Mateusz. Rozdejczer Karol. Komornicy: Ziałkowski Jan Nepom. Gustowski Wincenty. Sikorski Józef. Rowecki Franciszek. Rojek Józef. Sakowski Jan. Jackowski Stanisław.

Rocznik Urzędowy Obejmujący Spis Naczelnych Władz Cesarstwa oraz wszystkich władz i urzędników Królestwa Polskiego na Rok 1851, Warszawa 1851, s. 385.

            Dla uzupełnienia, a raczej objaśnienia wierszyka pod tytułem Dar ślubny od starego Nauczyciela, zamieszczonego w środowym Kurjerze, a który obudził ciekawość Czytelników naszych, dodajemy, iż w zeszłą Sobotę w Kościele XX. Bernardynów , wobec Rodziny i licznie zebranych Przyjaciół, odbył się obrzęd zaślubin W. Felixa Niemojewskiego, Obywatela Ziemskiego, z Panną Józefą Noskowską, córką Pisarza Aktowego Królestwa. Błogosławił Młodej Parze X. Anicety, Kapucyn. Od Ołtarza prowadzili Nowozamężną, Sędzia Trybunału Cywilnego w Kaliszu Adam Szczucki, i zasłużony w literaturze naszej Stanisław Jachowicz, niegdyś Nauczyciel obojga Państwa Młodych.

Kurjer Warszawski, 06.12.1851, nr 324, s. 2.

1852

            Rozkazy dzienne Cesarskie w Wydziale służby Cywilnej. […] 18 grudnia. […] Mianowani Radcami Dworu: Kancellaryi Ogólnego Zgromadzenia Rządzącego Senatu, pełniący obowiązki Referenta Stronczyński i pełniący obowiązki Ober-sekretarza Micewicz, Kommisyi Rządowej Skarbu Naczelnik Sekcyi Dochodów stałych Parzelski, pełniący obowiązki Naczelnika Zarządu stępia Wilanowski, Naczelnik Wydziału w Dyrekcyi Głównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego Śliwowski, pełniący obowiązki Radzcy Prawnego Rządu Gubernijalnego Płockiego Ropelewski, Starszy Cenzor Warszawskiego Komitetu Cenzury, Zawiadujący Wydziałem Gazet Tripplin, Sędziowie Trybunałów Cywilnych: w Kielcach Czółeński, Adamski i Juszyński, w Lublinie Chrościelewski i Cukrowicz, w Suwałkach Jabłonowski, w Siedlcach Różycki i Chądzyński, w Płocku Majewski, Kaliszu Szczucki, w Warszawie Potrzebowski i w Radomiu Stempkowski; […]

Tygodnik Petersburski Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego. 06.01.1851(2), nr 100 s. 2.

            Część urzędowa. Rozkaz do zarządu cywilnego królestwa Polskiego.

            I. Przez Najwyższe rozkazy Jego Cesarsko-Królewskiej Mościwy dane do zarządu cywilnego w St. Petersburgu, dnia 12 grudnia 1851 roku nr.245, Posunięty za odznaczenie się w służbie, z radcy honorowego na asessora kollegjalnego, p.o. starszego kontrollera w najwyższej izbie obrachunkowej Pawłowski. – Otrzymują rangę radców kollegjalnych: radca wydziału skarbowego w rządzie gubernjalnym Augustowskim Bobrowski; sędziowie apellacyjni, Zieliński 1, Kłodnicki, Newelski, Wawrowski, Pepłowski, Kozłowski, Machczyński, Zieliński2, Ligowski, Ostromęcki, Głębocki, Kociubski, Jaroszewski, Hebdai Zajączkowski; w IX departamencie rządzącego senatu starszy pisarz Buczyński i pisarz Janowski; radcy prokuratorji Brochocki, Parzelski i sędzia apellacyjny Daszyński; referenci X departamentu rządzącego senatu: p.o. pomocnik Naczelnego prokuratora Korzybski i Piątkowski; prokuratorowie trybunałów cywilnych, w Suwałkach Nestowicz, w Kaliszu Świeżyński i w Kielcach Łuba; prokuratorowie sądów kryminalnych, Płockiego Wolanowski, Warszawskiego Kuczborski, Lubelskiego Lubecki; naczelnik archiwum głównego Bętkowski i heraldyk kancellarji ogólnego zebrania senatu Lex, i członek honorowy rady lekarskiej, doktór medycyny i chirurgji Wojde, etatowi członkowie tejże rady, doktór medycyny i chirurgji Janikowski i aptekarz Heinrich; p.o. radcy rządu gubernjalnego Radomskiego Domański; p.o. nadkonlrollerów w najwyższej izbie obrachunkowej Knoll, Dąbrowski i Towścik; – radców dworu, w kancellarji ogólnego zebrania rządzącego senatu, p.o. referenta Stronczyński i p.o. naczelnego sekretarza Micewicz; w kommissji rządowej przychodów i skarbu, naczelnik sekcji dochodów stałych Parzelski, p.o. naczelnika urzędu fabryki stępla Wilanowski; naczelnik wydziału w dyrekcji głównej towarzystwa kredytowego ziemskiego Śliwowski; p.o. radcy prawnego w rządzie gubernjalnym Płockim Ropelewski; sędziowie trybunałów cywilnych: w Kielcach Czuleński, Adamski i Juszyński, w Lublinie Chrościelewski i Cukrowicz, w Suwałkach Jabłonowski, w Siedlcach Różycki i Chądzyński, w Płocku Majewski, w Kaliszu Szczucki, w Warszawie Potrzebowski i w Radomiu Stępkowski; sędziowie sądów kryminaln., Warszawskiego Wołowski, Płockiego Witkowski i Kieleckiego Kalinowski i Chrostowski, sędziowie do szczególnych poruczeń przy kommissji rządowej sprawiedliwości, Perzanowski, Goryszewskii Wieczorkowski; sędziowie prezydujący w sądach policji poprawczej, w Płockim Lutoborski, Piotrkowskim Bóbr; podprokuratorowie sądu apellacyjnego Kozdrowicz, Bogucki, i p.o. pomocnika naczelnego prokuratora IX departamentu senatu Szymanowski, sędzia trybunału, p.o. pisarza tegoż departamentu Józefowicz, i obrońca prokuratorji Pejzer, naczelnik rachunkowości w dyrekcji drogi żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej Kolberg, i naczelnik sekcji w kommissji rządowej spraw wewnętrznych i duchownych Welinowicz, naczelnicy powiatów: Bialskiego Kotowski, Sandomierskiego Drabikowski i Miechowskiego Piątkowski, p.o. naczelników powiatów: Gostyńskiego Adamski, Stobnickiego Pascal, Kieleckiego Zieliński, Mławskiego Goszczyński i Przasnyskiego Hann, p.o. radcy rządu gubernjalnego Radomskiego Dąbrowski i radca dyrekcji ubezpieczeń kamerjunker Łuszczewski, członkowie honorowi rady lekarskiej, lekarz naczelny szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie i dyrektor instytutu szczepienia ospy, doktór medycyny Le Brun, i doktór medycyny i chirurgji Koehler, – w najwyższej izbie obrachunkowej, p.o. naczelnika wydziału służby ogólnej Piotrowski, naczelnika archiwum Kawecki, starszego buchaltera Lewandowski i starszego kontrollera Czarkowski.

Dziennik Warszawski, 28.01.1852, nr 26, s. 1.

            Przez Najwyższe Rozkazy J. C. K. Mości, otrzymają Rangę: Radców Dworu: W Kancelarji Ogólnego Zebrania Rządzącego Senatu: p. o. Referenta Stronczyński, i p. o. Naczelnego Sekretarza Micewicz; w Komissji R. P. i Skarbu: Naczelnik Sekcji Dochodów Stałych Parzelski. p. o. Naczelnika Urzędu Fabryki Stępla Wilanowski; Naczelnik Wydziału w Dyrekcji Głównej Tow: Kred: Ziems: Śliwowski; p. o. Radcy Prawnego w Rządzie Gub: Płockim Ropelewski; Sędziowie: Trybunałów Cywilnych: w Kielcach Czuleński, Adamski i Juszyński, w Lublinie Chrościelewski i Cukrowicz, w Suwałkach Jabłonowski, w Siedlcach Różycki i Chądzyński, w Płocku Majewski, w Kaliszu Szczucki, w Warszawie Potrzobowski, i w Radomiu Stępkowski, […]

Kurjer Warszawski, 28.01.1852, nr 26, s. 1.

            Otrzymują rangę: Radców Dworu. W Kancellaryi Ogólnego Zebrania Rządz. Senatu: p. ob. Referenta Stronczyński, i p. ob. Naczelnego Sekret. Micewicz; w Kom. Rz. P. i S. Naczelnik Sekcyi Duch. Stał. Parzelski. p. ob. Naczelnika Urzędu Fabr. Stempla Wilanowski; Naczelnik Wydz. w Dyr. Gł. T. K. Z. Śliwowski; p. ob. Radcy Prawnego w Rządzie Gub. Płockim. Sędziowie: Trybunałów Cywil: w Kielcach Czuleński, Adamski i Juszyński. w Lublinie Chrościelewski i Cukrowicz,w Suwałkach Jabłonowski, w Siedlcach Różycki i Chądzyński, w Płocku Majewski, w Kaliszu Szczucki, w Warszawie Potrzebowski i w Radomiu Stępkowski. […]

Gazeta Codzienna, 29.01.1852, nr 27, s. 1.

1853

            Przyjechali do Warszawy. Buchowiecki Wł: Ob: z Jagodnicy nr 668; Czarnecki Jan Ob: z Łęki nr 584; Jomini Karol Baron z Szczak nr 613; Kożuchowski Józef Oby: z Umienia nr 726; Leśniewski Fran: Oby: z Śniatowa nr 584; Morawski Henr: Oby: z Jarnic nr 601; Maciejowscy Xaw: i Wład: Oby: z Drzazgowa nr 1315; Niemirowski Adam Oby: z Płocka nr 556; Szczucki Adam Sędz: Tryb: z Kalisza nr 585; Zamoyski Stan: Hr z Maciejowic; Złotnicki Dymitr Ases: Koleg: z Kijowa.

Kurjer Warszawski, 23.03.1853, nr 77, s. 4.

1855

            Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego w Warszawie, dnia 22 czerwca (4 lipca) 1855 roku. Przez Najwyższe Rozkazy Jego Cesarsko-Królewskiej Mości, Wydane do Zarządu Cywilnego w Carskiem Siele dnia 24 maja 1855 roku (Nr. 99). […] W Wydziale Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości. […] Otrzymują urlop. Sędzia Trybunału Cywilnego w Kaliszu, Assessor Kollegialny Antoni Korzeniowski, na dni 28 i 1 miesiąc feryiny, do Karlsbad; Sędzia Trybunału Cywilnego w Kaliszu, Radca Dworu Adam Szczucki, na dni 28 i 1 miesiąc feryjny, do Karlsbad i Toeplitz; Sędzia do szczególnych poruczeń Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości Julian Ziemięcki, na dni 28 i 2 miesiące feryjne, do kąpieli morskich w Ostendzie i wód mineralnych w Państwach Niemieckich; […]

Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego w Warszawie, dnia 22 czerwca (4 lipca) 1855 roku, nr 25, s. 4.

            Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego. – Zawiadamia niniejszem, iż celem usunięcia żebractwa w mieście Kaliszu, w dniu 7 (19) b. m. i r. po odbyciu nabożeństwa w kościele parafialnym Śgo Mikołaja, otwartym zostanie Dom Schronienia dla pomieszczenia tamże ubogich obojga płci, wyznań chrześcijańskich. – Za Opiekuna Prezydującego, A. Szczucki. – Sekretarz, F. Wąsowicz.

Gazeta Warszawska, 18.12.1855, nr 335, s. 1.

1856

            – Rada Opiekuńcza pow. Kaliskiego, zawiadamia, iż na korzyść Zakładów Dobroczynnych chrześcijańskich m. Kalisza, staraniem swoim i wpływem łącznie z Komitetem Resursy uprosiwszy amatorów i amatorki, urządziła w ciągu nadeszłego postu, cztery zabawy, z oddziałem muzycznym i teatrem amatorskim, to jest w dniu 5 (17) lutego r. b., 12 (24) lutego i w dniu 19 lutego (2 marca) r. b.; w dniu zaś 26 lutego (9 marca) po koncercie, teatr dziecinny, – o sztukach teatralnych wybranych przez amatorki, afisze później doniosą. – Rada przytem donosi: iż ze zwierzyńca W. Ferdynanda Potworowskiego, przywieziony będzie do Kalisza w dniu 4 (10) Lutego r. b. dzik (odyniec) pięcioletni nadzwyczajnej wielkości, w dniu zaś 5 (17) lutego pokazywany w hotelu Polskim za małą opłatą na korzyść Domu Schronienia, wraz z całym przyborem myślistwa. W poniedziałek, czyli w dniu 6 (18) lutego tenże Odyniec o godzinie 11-ej z rana przy odgłosie trąb myśliwskich zawieziony będzie do Sulisławic i wypuszczony w Dębinie na wolność, tamże wobec publiczności przez psy szczuty i przez amatorów myślistwa konno goniony; w końcu przez jednego z najśmielszych myśliwców kordelasem przebity zostanie. Za Opiekuna Prezydującego Szczucki. Sekretarz Wąsowicz.

Gazeta Codzienna, 13.02.1856, nr 41, s. 4.

            Rada opiekuńcza zakładów dobroczynnych powiatu Kaliskiego. – Rada wdzięczność oświadcza amatorom i amatorkom muzyki Wej Laudyn, Czajkowskiej, Szotarskiej, W. Zygmuntowi Szołdraczyńskiemu, którzy w d. 12 (24) lutego uprzyjemnili wieczór i tak skwapliwie biegną zawsze naprzeciw przedstawiającym się dobrym czynom. – Rada zawdzięcza również Wej Łączyńskiej za współudział i W. Eugeńji Radolińskiej, która wziąwszy komedję Zachód Słońca pod swoje opiekuńcze skrzydła, z sercem pełnem miłosierdzia, poniosła na ołtarz ludzkości, zdolność i czas, ażeby przynieść ulgę biednym miasta Kalisza; niosąc ją i tak codziennie w własnym majątku nieszczęśliwym tego roku włościanom. – W. Alexan. Radoliński nie wyczerpany w różnych odcieniach teatralnej sztuki, pełen wielkiej zdolności jako amator teatru, tę całą zdolność, usilność oddaje ubóstwu, nie jeden grosz dzięki temu poświęceniu, wpłynął za jego staraniem na rzecz nędzy i nieszczęścia. Piękne wspomnienie dobrego uczynku niechaj ci będzie nagrodą!! Marja Mulatka odegraną była dni 19 lutego (2 Marca) r. b. pod opieką już tyle razy niezmordowanej w czynach miłosierdzia W. Kugielewicz, powodzenie tej sztuki było zachwycające przez grę amatorów i tą razą jeszcze przychodzi radzie podziękować Wej Alinie Polkowskiej, która wcieliła w publiczność myśl tę, iż każdy z darów danych mu od Boga, winien cząstkę ich złożyć na ofiarę ubóstwa. – W. Śliwiński, który nie odbiega nigdy od podania ręki radzie opiekuńczej, wysokim talentem przyczynił się do pomyślności zakładów dobroczynnych. – W. Szopie, który gdy idzie o dobro ubogich, o ratunek nędzy sam czynem, pracą i dobrą chęcią pomaga i zachęca do pracy w dziele miłosierdzia. – W. Chęciński, który stoi na czele młodzieży poświęcającej się! Niech wam będą dzięki młodzi amatorowie i amatorski. Bóg dobre uczynki nie zostawia bez nagrody! Rezultat waszych niezmordowanych dobrych chęci okazał się następny bez potrącenia kosztów. – Z pierwszej reprezentacji rs. 225 kop 26, z drugiej rs. 206 kop. 90, z trzeciej rs 156 kop. 50. Razem rs. 588 kop. 60. – Za opiekuna prezydującego, Szczucki.

Dziennik Warszawski, 15.03.1856, nr 72, s. 1.

1857

            Przez Najwyższy Rozkaz Jego Cesarsko-Królewskiej Mości: – Posunięci za wysługę lat, z Radców Dworu na Radców Kollegialnych: P. o.: Pomocnika Naczelnego Prokuratora IX Departamentu Rządzącego Senatu Szymanowski; Sekretarz Referent Kancellarji Rady Administracyjnej Królestwa Korneli Kozerski; Radca Rządu Guber: Augustowskiego Wołk-Leonowicz; Prokuratorowie przy Trybunałach Cywilnych: Gubernji Radomskiej w Kielcach Adamski, Płockiej Majewski, i Warszaw: w Warszawie p. o. Prokuratora Sadkowski; Sędziowie Sądu Appellacyjnego Królestwa: Kozdrowicz, Potrzebowski, Witkowski, Wołowski i Wieczorkowski; Naczelnik Sekcji w Kom: Rządowej Spraw Wewn: i Duchownych Brzozowski, i Sekretarz IX Departamentu Rządzącego Senatu Józefowicz; p. o.: Naczelnika Ptu Kaliskiego Jedliński; Sędziego Prezydującego w Sądzie Policji Popr: Wydz: Lubelskiego Bóbr, i Sędziów Tryb: Cywil: Gubernji: Płockiej Chądzyński, Radomskiej w Kielcach Juszyński, i Warszawskiej w Kaliszu Szczucki; […]

Kurjer Warszawski, 19.06.1857, nr 156, s. 2.

            Rozkazy do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego. Przez Najwyższe Rozkaz Jego Cesarskiej Mości wydane do Zarządu Cywilnego. W S. Petersburgu, dnia 10 kwietnia 1857 roku. Posunięci za wysługę lat: Z Radzcy Kollegialnego na Radzcę Stanu. Prokurator przy Sądzie Kryminalnym gubernii Lubelskiej Świerczyński, ze starszeństwem od 8 stycznia 1856 roku. Z Radzców Dworu na Radzców Kollegialnych, pełniący obowiązki: Pomocnika Naczelnego Prokuratora IX Departamentu Rządzącego Senatu Szymanowski; Sekretarz Referent Kancellaryi Rady Administracyjnej Królestwa Korneli Kozerski; Radzca Rządu Gubernijalnego Augustowskiego Wołk-Leonowicz, Prokuratorowie przy Trybunałach Cywilnych, gubernii Radomskiej w Kielcach Adamski, Płockiej Majewski, i Warszawskiej w Warszawie pełniący obowiązki Prokuratora Sadkowski; Sędziowie Sądu Appellacyjnego Królestwa: Kozdrowicz, Witkowski, Wołowski, i Wieczorkowski; Naczelnik Sekcyi w Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych Brzozowski i Sekretarz IX Departamentu Rządzącego Senatu Józefowicz, pełniący obowiązki: Naczelnika Powiatu Kaliskiego Jedliński; Sędziego Prezydującego w Radzie Policyi Poprawczej Wydziału Lubelskiego Bóbr, i Sędziów Trybunałów Cywilnych gubernij: Płockiej Chądzyński, Radomskiej w Kielcach Juszyński, i Warszawskiej w Kaliszu Szczucki; zastępujący miejsce: Podprokuratora przy Sądzie Appellacyjnym Królestwa Bogucki i Sędziego Sądu Kryminalnego gubernii Radomskiej Kalinowski, ze starszeństwem: Sadkowski od 4 kwietnia 1852; Jedliński od 5 kwietnia, Bogucki od 18 grudnia 1854; Szymanowski, Adamski, Majewski, Kozdrowicz, Potrzebowski, Witkowski, Wołowski, Wieczorkowski, Józefowicz, Chądzyński, Juszyński, Szczucki, Bóbr i Kalinowski od 18, Wołk-Leonowicz od 30 grudnia 1855; Brzozowski od 26 stycznia, Kozerski od 4 kwietnia 1856 roku.

Tygodnik Petersburski Gazeta Urzędowa Królestwa Polskiego. 07.08.1857, nr 57 s. 3.

            Rozkaz do zarządu cywilnego Królestwa Polskiego. I. Przez rozporządzenia kom. rządowych i władz oddzielnych, w wydziale Kom. R. S. W. i D. mianowany: budowniczy pow. Piotrkowskiego Józef Orłowski, p. o. młodszego radcy rady budowniczej. W zarządzie zakładów dobroczynnych, mianowani: właściciel dóbr Damazy Domański, prezydującym w radzie szczegółowej Szpitala Śgo Piotra w Grójcu; sędzia trybunału cywilnego w Kaliszu, radca dworu Szczucki, prezydującym w radzie szczegółowej sali ochrony w Kaliszu; […]

Kronika Wiadomości Krajowych i Zagranicznych, 28.10.1857, nr 284, s. 1.

1858

            Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego. – Zawiadamia,iż w mieście Kaliszu, w salach hotelu Polskiego, na korzyść ubogich i wsparcie instytutów dobroczynnych w dniu 2 (14) marca r. b. dana będzie reprezentacya teatru amatorskiego, przez odegranie dwóch sztuk,a w dniu 3 (15) tegoż miesiąca, i roku jednej sztuki i koncertu wokalno-instrumentalnego; zarazem odwołując się Rada do szlachetnych czuć dobroczynnych osób, uprasza uprzejmie aby licznem zebraniem zaszczycić raczyły tę zabawę, a tem samem przyczynić się do ulgi cierpiącym i nieszczęśliwym. – Za Opiekuna Prezydujacego, Szczucki. – Sekretarz Rady, E. Duszyński.

Gazeta Warszawska, 08.03.1858, nr 64, s. 1.

            Rada Opiekuńcza Zakładów Dobroczynnych Powiatu Kaliskiego. – W dniu 30 stycznia r. b., dany był w salach Resursy Kaliskiej, bal na ubogich, a następnie bal Kawalerski, tudzież w dniach 13, 14 i 15 marca r. b., przedstawienie Teatru Amatorskiego i koncert wokalno-instrumentalny, na korzyść zakładów dobroczynnych Powiatu Kaliskiego. Czysty dochód z tych przedstawień, wynosi rs. 834 kop. 73, które Rada Powiatowa w ten sposób rozdzieliła: dla Towarzystwa Dobroczynności, na wsparcie ubogich, rs. 174 kop. 73; dla Szpitala Chrześcijańskiego Śtej Trójcy, rs. 300; dla Domu Schronienia Śgo Ducha, rs. 180; dla Sali Ochrony ubogich dzieci, rs. 150; dla Szpitala Starozakonnych, rs. 30. Tak świetny rezultat, Rada Opiekuńcza oświadcza podziękowanie tym wszystkim, którzy swą usilnością i staraniem spowodowali tak korzystny’ dla Zakładów dobroczynnych zasiłek. Nadmienić tu również należy, iż pewna młoda dama w kółku familijnem odśpiewawszy na żądanie „Kotka” Syrokomli, z tej okoliczności zebraną kwotę rs. 24 kop. 61 1/2, przesłała na ubogich, za który to dar, Rada Opiekuńcza składa jej najszczersze podziękowanie. – Za Opiekuna Prezydującego, Szczucki.

Gazeta Warszawska, 14.04.1858, nr 98, s. 1.

1860

            Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego. W Warszawie dnia 5 (17) stycznia 1860 r. – I. Przez Najwyższe rozkazy Jego Cesarsko-Królewskiej Mości, w Wydziale Ministerstwa Wojny. – W Carskiem Siole d. 5 listopada 1859 r. – Posunięty za odznaczenie się w służbie: Członek Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, zostający w piechocie armii Jenerał-Major Baron Uekskul, na Jenerała-Lejtnanta,z uwolnieniem od służby, z mundurem i pensyą wyrównywającą połowie żołdu. – W Sekretaryacie Stanu Królestwa Polskiego. – W St.-Petersburgu, dnia 8 (20) grudnia 1859 r. – Posunięty za odznaczenie się w służbie: Prezydent Cesarsko-Królewskiej Warszawskiej medyko-chirurgicznej Akademii, Radca Stanu Teodor Cycuryn, na Rzeczywistego Radcę Stanu; mianowany: Członek Warszawskich Departamentów Rządzącego Senatu, Rzeczywisty Radca Stanu Strzeszewski, Prezesem Sądu Appellacyjnego Królestwa Polskiego; przyjęty do służby: pochodzący rodem z Królestwa Polskiego Maurycy de Hauke,do Kancellaryi Jego Cesarskiej Mości Sekretaryatu Stanu Królestwa Polskiego, z przeznaczeniem do zostawania przy Ministrze Sekretarzu Stanu; – zmarły wykreślony zostaje z listy Urzędników: Prezes Sądu Appellacyjnego Królestwa, Rzeczywisty Radca Stanu Paprocki. – II. Przez postanowienia Namiestnika Królestwa, w zarządzie Inspektora służby spisu i zaciągu wojskowego mianowani: p. o. Młodszego Pomocnika Naczelnika wydziału Kancellaryi Przybocznej Namiestnika, Assessor Kollegialny Łaptiew, Starszym Pomocnikiem Inspektora służby spisu i zaciągu wojskowego, zaś Dziennikarz wydziału wojskowego Kancellaryi Przybocznej Namiestnika, Assessor Kollegialny Lubomudrow, Tłumacz Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, Assessor Kollegialny Elżanowski, spadły z etatu b. Sekretarz Dyrektora szpitalów 1-ej armii, Assessor Kollegialny Gregoriew, i Dziennikarz Zarządu głównego spisu i zaciągu wojskowego, Sekretarz Gubernialny Obuchowski, Młodszymi Pomocnikami pomienionego Inspektora. – III. Przez postanowienia Rady Administracyjnej, w wydziale Kommissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych, mianowany: b. Kurator honorowy gimnazyum gubernialnego Wołyńskiego, Radca Dworu Mieczysław Pruszyński, Członkiem Rady głównej opiekuńczej zakładów dobroczynnych; – w wydziale Kommissyi Rządowej Sprawiedliwości zatwierdzeni: p. o. Prokuratora Królewskiego przy Trybunale Cywilnym w Suwałkach, Radca Stanu Stanisław Nestowicz; Sędziów tegoż Trybunału: Julian Franciszek-Ksawery Grabowski, Radca Dworu Stanisław Targoński; Prokuratora Królewskiego przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu, Assessor Kollegial. Ignacy Rembieliński, oraz Sędziów tegoż Trybunału: Radca Kollegialny Julian-Tadeusz Wąsowicz, Radca Kollegialny Adam Szczucki; Asssessorowie Kollegialni: Ludwik Śliwowski, Józef Starczewski, Felix Wittman i Felix Jeziorański. […]

Gazeta Codzienna, 29.01.1860, nr 27, s. 1.

1861

            Lista osób należących do grona Rady głównej opiekuńczej, Rad opiekuńczych powiatowych i szczegółowych, ak niemniej lekarzy przy szpitalach i instytutach dobroczynnych, oraz lista urzędników biura Rady głównej (uformowana podług raportów złożonych z końcem roku 1860). […]

            Rady powiatowe w Gubernii Warszawskiej. […] W Powiecie Kaliskim. Opiekun Prezydujący, Radoliński Stanisław. Członkowie: Szczucki Adam. Czartkowski Julian. Radoliński Roman. Celiński Antoni. Hr. Gurowski Józef. X. Lisicki Józef. X. Herbich Józef. Szymanowski Dymitry. Szaniawski Józef. Nawrocki Jan. Lekarz, Rymarkiewicz Józef. Sekretarz, Rykowski Zygmund. Ekonom, Schindele Maurycy.

Zdanie Sprawy z Działań Szpitali i Instytutów Dobroczynnych w Królestwie Polskiem za Rok 1860, Warszawa 1861, s. 134.

1862

            Uwiadomienia. (N.D. 220) My Alexander II Cesarz Wszech Rossyi, Król Polski etc. etc. etc. Wiadomo czyni: iż Trybunał Cywilny Guberni Warszawskiej w Kaliszu, w zastępstwie Trybunału Handlowego czyniący, wydał wyrok osnowy. Działo się na posiedzeniu Trybunału Cywilnego Gub. Warszawskiej w Kaliszu zastępującego Trybunał Handlowy d. 23 grudnia (4 stycznia) roku 1861/2.

Trybunał Cywilny Guberni Warszawskiej w Kaliszu, w zastępstwie Trybunału Handlowego.

            – Zważywszy – Że gdy Władysława Kurnatowska w prośbie do Podsędka Sądu Pokoju Okręgu Piotrkowskiego bez daty i miejsca obecnego pobytu i zamieszkania, z objawieniem jedynie wyjazdu do familii przez pośrednictwo posłańca Ignacego Kucharczyka ze wsi Zagorza Okręgu Radomskiego pochodzącego na dniu 11 (23) grudnia 1861 r. za L. 258 wniesionej, domaga się z powodu że jej mąż Roman Kurnatowski właściciel handlu towarów kolonialnych w mieście Piotrkowie, od trzech tygodni przeszło wydalił się z tego miasta i o sobie żadnej wiadomości nie daje, aby dla zabezpieczenia praw wierzycieli na opuszczonych bezpowrotnie przez niego handlu, składach i prywatnem mieszkaniu przyłożyć pieczęcie, z czego wypływa, że rzeczony Kurnatowski kupiec postawił się w niemożności zadość uczynienia swoim handlowym i innym zobowiązaniom, a skutkiem płacić zaprzestał.

            – Zważywszy jeszcze – Że Sąd Pokoju Okręgu Piotrkowskiego według przedstawionego protokołu nad. 11 (23) grudnia 1861 r. uskuteczniając wobec Inspektora miejscowej Policji temczasowe na zewnątrz zabezpieczenie opuszczonej pozostałości, nie zastał nikogo z osób do handlu należeć mogących, prócz służącej Wiktorji Wierzbianki, której Kurnatowscy zarząd domu powierzyli, rozmyślne więc opuszczenie handlu i ucieczka widocznem i się być okazują, na mocy przeto art. 441, 454 i następnych w związku z art. 437 K.H. upadłości Romana Kurnatowskiego z dniem nastąpionej ucieczki z miejsca zamieszkania ogłosić i rozprawa wypadnie rozporządzić należy, dlatego, Trybunał Cywilny Guberni Warszawskiej w Kaliszu, w zastępstwie Trybunału Handlowego.

            Upadłość Romana Kurnatowskiego kupca towarów kolonialnych w mieście Piotrkowie za otwartą z dniem pierwszym grudnia nowego stylu 1861 roku ogłasza, przyłożenie pieczęci na składach, księgach, papierach i ruchomościach tegoż upadłego stanowi. Wyśledzenie miejsca pobytu i zabezpieczenie względem osoby upadłego przez rozciągnięcie nad niem dozoru policyjnego rozporządza. Kuratorem upadłości Budzyńskiego Obrońcę Sądu Pokoju, a Sędzią Komisarzem Podsędka tegoż Sądu Pokoju w Piotrkowie mianuje, wpis rs.6 ustanawia i na masę upadłości wkłada, mocą tego pod temczasową egzekucją wyroku. (podpisano) Szczucki. Hałaczkiewicz. Zalecamy i rozkazujemy etc. etc. etc. (podpisano) Szczucki. Hałaczkiewicz.

Za zgodność z oryginałem na papierze bez stempla z urzędu spisanym poświadczam. Kalisz dnia 23 grudnia (4 stycznia) 1861/2 r. Hałaczkiewicz.

Dziennik Powszechny. Pismo Urzędowe, Polityczne i Naukowe, 14.01.1862, nr 8, s. 4.

            Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego w Warszawie d. 5 (17) kwietnia 1862 r.

            I. Przez Postanowienie p. o. Namiestnika Królestwa. W Kancelarji Namiestnika Królestwa. – Otrzymuje przedłużenie urlopu w Cesarstwie. – Starszy Pomocnik Naczelnika Wydziału Kancelarji Namiestnika, Radca Dworu, Koszelnik, jeszcze na miesięcy 4.

            II. Przez Postanowienie Rady Administracyjnej.

            W Wydziale Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych. – Mianowany. – Starszy Referent w Kancelarji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Józef Arcimowicz, Naczelnikiem Sekcji w Wydziale Przemysłu i Kunsztów tej że Komisji Rządowej.

            W Wydziale Komisji Rządowej Sprawiedliwości. – Mianowani. – Sędzia Trybunału Cywilnego Gubernji Radomskiej w Radomiu, Radca Dworu Franciszek Sadkowski, i Sędzia Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu, Radca Kolegjalny Adam Szczucki, Sędziami Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego; – Podprokurator przy Sądzie Policji Poprawczej Wydziału Kieleckiego, Marceli Bogusławski, Sędzią Trybunału Cywilnego Gubernji Radomskiej w Radomiu i Podprokurator przy Sądzie Kryminalnym Gubernji Radomskiej, Teodor Walęcki, p. o. Sędziego Trybunału Cywilnego Gubernji Warszawskiej w Kaliszu. Przeniesiony. – Na własne żądanie: Sędzia Pokoju Okręgu i Miasta Warszawy Wydziału I, Jan Reschke, na takiż urząd do Sądu Pokoju Wydziału III.

            W Wydziale Górnictwa. – Otrzymuje urlop za granicę. – Pomocnik Naczelnika Sekcji Technicznej w Wydziale Górnictwa, Antoni Reklewski, nad. 28. p. o. Namiestnika, Jenerał-Adjutant (podpisano) Lu”ders.

Dziennik Powszechny. Pismo Urzędowe, Polityczne i Naukowe, 22.04.1862, nr 90, s. 1.

            Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego w Warszawie, d. 5 (17) kwietnia 1862 r.

            I. Przez Postanowienie p. o. Namiestnika Królestwa.

            W Kancellaryi Namiestnika Królestwa. – Otrzymuje przedłużenie urlopu w Cesarstwie. – Starszy Pomocnik Naczelnika Wydziału Kancellaryi Namiestnika, Radca Dworu Koszelnik, jeszcze na miesięcy 4.

            II. Przez postanowienie Rady Administracyjnej.

            W Wydziale Komissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych – Mianowany. – Starszy Referent w Kancelaryi Komissyi Rządowej Spraw Wewnętrznych Józef Arcimowicz, Naczelnikiem Sekcyi w Wydziale Przemysłu i Kunsztów tejże Komissyi Rządowej.

            W Wydziale Komissyi Rządowej Sprawiedliwości. – Mianowani. – Sędzia Trybunału Cywilnego Guberni Radomskiej w Radomiu, Radca Dworu Franciszek Szadkowski, i Sędzia Trybunału Cywilnego Guberni Warszawskiej w Kaliszu, Radca Kollegialny Adam Szczucki, Sędziami Sądu Appelacyjnego Królestwa Polskiego. – Podprokurator przy Sądzie Policyi Poprawczej Wydziału Kieleckiego, Marceli Bogusławski, Sędzią Trybunału Cywilnego Guberni Radomskiej w Radomiu i Podprokurator przy Sądzie Kryminalnym Guberni Radomskiej, Teodor Walęcki, p. o. Sędziego Trybunału Cywilnego guberni Warszawskiej w Kaliszu.

            Przeniesiony. – Na własne żądanie: Sędzia Pokoju Okręgu i miasta Warszawy, Wydziału I, Jan Reschke, na takiż urząd do Sądu Pokoju Wydziału III. P. o. Namiestnika, Jenerał-Adjutant, (podpisano) Lu”ders.

Gazeta Warszawska, 24.04.1862, nr 93, s. 2.

            Rozkaz. Do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego. W Warszawie d. 5 (17) kwietnia 1862 roku.

            I. Przez Postanowienia p. o. Namiestnika Królestwa. W kancellarji Namiestnika Królestwa, otrzymuje przedłużenie urlopu w Cesarstwie: starszy pomocnik naczelnika wydziału kancellarji Namiestnika, radca dworu Koszelnik, jeszcze na miesięcy 4.

            II. Przez Postanowienia Rady Administracyjnej. W wydziale Komissji Rządowej Spraw Wewnętrznych, mianowany: starszy referent w kancellarji komissji rządowej spraw wewnętrznych Józef Arcimowicz, naczelnikiem sekcji w wydziale przemysłu i kunsztów tejże komissji rządowej. W wydziale Komissji Rządowej Sprawiedliwości, mianowani: sędzia trybunału cywilnego gubernji Radomskiej w Radomiu, radca dworu Franciszek Sadkowski, i sędzia trybunału cywilnego gubernji Warszawskiej w Kaliszu, radca kollegjalny Adam Szczucki, sędziami sądu appellacyjnego Królestwa Polskiego; – podprokurator przy sądzie policji poprawczej wydziału Kieleckiego Marcelli Bogusławski sędzią trybunału cywilnego gubernji Radomskiej w Radomiu i podprokurator przy sądzie kryminalnym gubernji Radomskiej Teodor Walęcki, p. o. sędziego trybunału cywilnego gubernji Warszawskiej w Kaliszu. Przeniesiony, na własne żądanie: sędzia pokoju okręgu i miasta Warszawy wydziału Igo Jan Reschke, na takiż urząd do sądu pokoju wydziału III. W wydziale Górnictwa, otrzymuje urlop za granicę: pomocnik naczelnika sekcji technicznej w wydziale górnictwa Antoni Reklewski, na dni 28. P. o. Namiestnika Królestwa, Jenerał-Adjutant, (podpisano) Lu”ders.

Gazeta Polska, 25.04.1862, nr 94, s. 1.

            Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego w Warszawie d. 25 września (7 października) 1862 r.

            I. Przez Postanowienie Namiestnika Jego Cesarsko-Królewskiej Mości w Królestwie Polskiem.

Mianowany: – b. Pomocnik Naczelnego Prokuratora IX Departamentu Rządzącego Senatu, ostatecznie Rejent Kancelarji Ziemiańskiej Gubernji Warszawskiej w Warszawie, Magister Obojga Praw Napoleon Stępowski, Referendarzem Stanu w Radzie Stanu Królestwa.

            II. Przez Postanowienia Rady Administracyjnej. […]

            III. Przez Rozporządzenia Komisij Rządowych i Władz Oddzielnych.

            W Wydziale Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych.

            – W Zarządzie Zakładów Dobroczynnych. – Mianowani. – Sędzia Apelacyjny Józef Praszkiewicz, Prezydującym w Radzie Szczegółowej Szpitala Św. Ducha w Warszawie; Radca Budowniczy Józef Orłowski, Rachmistrz Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych Henryk Rossman; obywatel Aleksander Moldauri Nauczyciel b. Gimnazjum Realnego Aleksander Miecznikowski, Członkami tejże Rady; Referendarz Stanu Maksymilian Vidal, Członkiem Rady Szczegółowej Instytutu Oftalmicznego w Warszawie; Władysław Kunszteter, Prezydującym w Radzie Szczegółowej Szpitala Św. Karola w Nowej Aleksandrji; Asesor Sądu Kryminalnego Aleksander Januszowicz, Prezydującym w Radzie Szczegółowej Szpitala św. Jana Bożego w Lublinie; Emeryt Albert Krzyżanowski, Prezydującym w Radzie Szczegółowej Głównego Domu Schronienia w Lublinie; Pomocnik Naczelnika Kancelarji Rządu Gubernialnego Lubelskiego Feliks Szymański, Podsędek Jan Michałowski, Obywatele: Jan Daniszewski, Józef Rzewuski, Leopold Grodzicki, Mikołaj Gosiewski i Feliks Strojnowski, Członkami Rady Opiekuńczej Zakładów Dobroczynnych powiatu Lubelskiego; Sędzia Sądu Kryminalnego Florjan Dąbrowski, Członkiem Rady Szczegółowej Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Lublinie; Antoni Domański, Prezydującym w Radzie Szczegółowej Szpitala Św. Piotra w Grójcu; Piotr Suski, Władysław Mysorowicz, Władysław Iwanicki, Członkami tejże Rady; Erazm Krzyżanowski i Pisarz Sądu Pokoju Robert Przegaliński, Członkami Rady Opiekuńczej Z. D. Powiatu Zamojskiego; Kontroler Kasy Powiatu Karol Pisarzewski i Rachmistrz biura Powiatu Józef Wojcicki, Członkami Rady O. Z. D. Powiatu Olkuskiego; kasjer Magistratum Zamościa Jan Zalewski, Członkiem Rady Szczegółowej Szpitala Św. Łazarza w Zamościu; Franciszek Grudzyna, Członkiem R. O. Z. D. Powiatu Opoczyńskiego; Pisarz Sądu Pokoju Henryk Bogowolski, Członkiem R. O. Z. D. Powiatu Augustowskiego; Aptekarz Stanisław Hildebrandt i Asesor Trybunału Roman Lisowski, Członkami Rady Szczegółowej Sali Ochrony w Kaliszu; Lekarz Ordynujący w Szpitalu Dzieciątka Jezus Ludwik Neugebauer i Doktor Medycyny Jan Braun, Lekarzami ordynującymi w Szpitalu Św. Ducha w Warszawie; Lekarz, Ordynujący w Szpitalu Św. Ducha w Warszawie Ignacy Baranowski i Lekarz Aleksander Dobrzański, Lekarzami Ordynującymi w Szpitalu Dzieciątka Jezus; Lekarz Józef Radziszewski, Lekarzem Ordynującym w Szpitalu Św. Rocha w Warszawie; Lekarz wolno praktykujący Sylwin Gerlach, Lekarzem Szpitala Św. Stanisława w Przasnyszu; Doktor Medycyny Marian Wygrzywalski, Lekarzem Szpitala Św. Trójcy w Piotrkowie; Lekarz wolno praktykujący Władysław Stopieżyński, Lekarzem Szpitala Starozakonnych w Kaliszu; Lekarz wolno praktykujący Władysław Drożyłowski, Lekarzem Szpitala Św. Trójcy w Płocku; Sekretarz Szpitala Ewangelickiego w Warszawie Ludwik Berent, Nadzorcą tegoż Szpitala; Juljan Wysocki, Sekretarzem Rady Opiekuńczej Z. D. Powiatu Bialskiego.

            Uwolnieni od obowiązków. – Z powodu innego przeznaczenia: – Prezydujący w Radzie Szczegółowej Szpitala Św. Ducha w Warszawie Janusz Rostworowski.

            Na własne żądanie: – Prezydujący w Radzie Szczegółowej Szpitala Św. Karola w Nowej Aleksandrji Konstanty Boski, Prezydujący w Radzie Szczegółowej Głównego Domu Schronienia w Lublinie Michał Kośmiński; Prezydujący w Radzie Szczegółowej Szpitala Św. Jana Bożego w Lublinie Kacper Topolski; Prezydujący w Radzie Szczegółowej Szpitala Św. Aleksandra w Łodzi Ludwik Geyer; Prezydujący w R. O. Z. D. Powiatu Krasnystawskiego Ignacy Maciejowski; Prezydujący w R. O. Z. D. Powiatu Radomskiego Jan Frejer; Członkowie tejże Rady: Konstanty Bursa, Florjan Mierzyński i Karol Nowodworski; Prezydujący w Radzie Szczegółowej Szpitala Św. Piotra w Grójcu Kalikst Puchała; Członkowie tejże Rady: Władysław Miniewski i Adolf Szuch; Członek Rady O. Z. D. Powiatu Piotrkowskiego Roman Kurnatowski; Członkowie R. O. Z. D. Powiatu Olkuskiego Leon Masło i Kajetan Ziółkowski; Członek R. O. Z. D. Powiatu Sejneńskiego Aleksander Świątecki; Członek R. O. Z. D. Powiatu Lubelskiego Ludwik Skoczyński, Członkowie R. O. Z. D. Powiatu Augustowskiego; Wiktor Juściński i Roman Wierzchlejski; Członek R. O. Z. D. Powiatu Kalwaryjskiego Leopold Piętkowski; Członkowie R. O. Z. D. Powiatu Zamojskiego: Piotr Zieliński i Aleksander Januszowicz, Członek R. O. Z. D. Powiatu Kaliskiego Adam Szczucki; Członek Rady Szczegółowej Szpitala Św. Wincentego a Paulo w Lublinie Edward Chrościelewski; Członkowie Rady Szczegółowej Sali Ochrony w Kaliszu: Józef Wasiłowski i Feliks Jeziorański; Lekarz Szpitala Ś. Trójcy w Płocku Władysław Tyrchowski, Lekarz Szpitala Staroz: w Kaliszu Antoni Rymarkiewicz; Sekretarz R. O. Z. D. Powiatu Bialskiego Alojzy Domański; Ekonom Szpitala Św. Trójcy w Piotrkowie Suchorzewski i Pomocnik Aptekarza Szpitala Starozakonnych w Warszawie Ludwik Gromann.

            We Władzach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. […]

Dziennik Powszechny. Pismo Urzędowe, Polityczne i Naukowe, 09.10.1862, nr 227, s. 1.

1864

            Sąd Appellacyjny Królestwa Polskiego. (w Gmachu Rządowym przy ulicy Miodowej Nr. 481). Prezes, R. R. S. Strzeszewski Jakob s. Ludw. Mag. Pr. (SW3), (SA2), (SS3), (XXV), od r. 1859, sł. od 1822. Vice-prezes, R. K. Potocki Konstanty s. Piotra, (SS3), (XXV), od r. 1863, sł. od 1829. Prokurator, Karpiński Teodor s. Wojciecha, (SS3), od r. 1862, sł. od 1837. Sędziowie: […] R. K. Szczucki Adam s. Nepomucena, Mag. Pr., (XV), od r. 1862, sł od 1825. […]

Rocznik Sądowy na Rok 1864, Warszawa 1864, s. 17.

1866

            Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego w Warszawie, d. 19 (31) stycznia 1866 r. […] III. Przez Postanowienia Rady Administracyjnej Królestwa. W Wydziale Komisji Rządowej Sprawiedliwości. – Otrzymuje urlop za granicę: – Sędzia Sądu Pokoju Okręgu Soleckiego, Ksawery Marcinkowski, na miesięcy 3. Mianowani: – Sędzia Sądu Apelacyjnego Królestwa, Adam Szczucki, Prezesem Trybunału Cywilnego w Radomiu; – Prokurator Królewski przy Sądzie Kryminalnym Gubernji Płockiej i Augustowskiej, Antoni Bartold, Sędzią Sądu Apelacyjnego; – Prokurator przy Trybunale Cywilnym w Płocku, Jan Łazowski, Prokuratorem przy Sądzie Kryminalnym Gubernji Płockiej i augustowskiej; – Podprokurator przy Trybunale Cywilnym w Płocku, Ludwik Kołomyjski, Sędzią tegoż Trybunału; – Sędzia Prezydujący w Sądzie Policji Poprawczej Wydziału Łomżyńskiego, Jan Podbielski, Prokuratorem Królewskim przy Trybunale Cywilnym w Łomży; – i Asesor Trybunału Cywilnego w Siedlcach, Juljan Włocki, Sędzią Trybunału Cywilnego w Łomży. Przeniesiony: – Prokurator Królewski przy Trybunale Cywilnym w Łomży, Stanisław Białosuknia, na takiż urząd przy Trybunale Cywilnym w Płocku. […]

Dziennik Warszawski, 25.02.1866, nr 44, s. 8.

            III. Gubernii Radomskiej w Radomiu. Prezes, R K. Szczucki Adam s. Nepomucena, Mag. Pr., (XV), od r. 1866, sł. od 1825. Prokurator, Waniewicz Ludwik s. Maxymiljana, od r. 1864, sł. od 1841. Sędziowie: […]

Rocznik Sądowy na Rok 1866, Warszawa 1866, s. 63.

            Komiteta Egzaminacyjne, ustanowione przy Trybunałach Cywilnych do przyjmowania Niższych Sądowych Egzamenów. […] IV. przy Trybunale Cywilnym w Radomiu. Przewodniczący: Prezes Trybunatu, Szczucki. Członkowie: Prokurator Trybunału, Waniewicz. Sędziowie: Szepietowski. Stępkowski. Sędz. Prez. w Są. Popr., Kosterski. Rejent Kanc. Ziemiań., Nalepiński.

Rocznik Sądowy na Rok 1866, Warszawa 1866, s. 146.

1867

            (N. D. 4004.) Trybunał Cywilny w Radomiu, w Zastępstwie Handlowego. Zawiadamia strony interesowane, iż w miejsce mianowanych wyrokiem z dnia 29 kwietnia (11 maja) r. b. kuratorów upadłości Aleksandra Wilkoszewskiego kupca z miasta Sandomierza, kuratorami tejże upadłości mianowanemi zostali, Jan Wainranek i Jan Wolny kupcy z miasta Sandomierza. Radom d. 24 czerwca (6 lipca) 1867 r. Szczucki Prezes, Wąsowicz Sekretarz.

Dziennik Warszawski, 14.07.1867, nr 153, s. 6.

            (N. D. 4346.) Trybunat Cywilny w Radomiu w Zastępstwie Handlowego. Zawiadamia interesowanych, że w miejsce Jana Wejraucha, mianowany dziś został przez Trybunał kuratorem upadłości Aleksandra Wilkoszewskiego kupca z Sandomierza, Józef Kucharski urzędnik sądowy z tegoż miasta. Radom dnia 10 (22) lipca 1867 roku. Prezes Szczucki.

Dziennik Warszawski, 28.07.1867, nr 165, s. 8.

1868

            N. D. 7629. Trybunał Cywilny w Radomiu. Podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 2 (14) grudnia r. b. o godzinie 2 z południa odbędzie się w biórze Prezesa Trybunału tutejszego licytacja in minus od cen za praetium fisci ustanowionych, przez opieczętowane deklaracje na dostawę w ciągu roku 1869, to jest od d. 1 (13) stycznia 1869 po tęż datę 1870 roku, dla Trybunału Cywilnego, Sądu Pokoju i Sądu Poprawczego w Radomiu, następujących przedmiotów w ilościach przypuszczalnie obliczonych, a mianowicie:

1. Drzewa sosnowego opałowego, z porąbaniem i ułożeniem na miejscu sążni pólkubicznych 57, licząc sążeń po rs. 2 k. 10.

2. Drzewa dębowego sążni 71, sążeń po rs. 2 kop. 30.

3. Świec stearynowych pudów 13, za pud rsr. 12.

4. Świec łojowych pudów 22, za pud rsr. 7 kop. 40.

5. Piór hamburgskich paczek 400, za paczkę kop. 12 1/2.

6. Ołówków czarnych Fabera tuzinów 15, za tuzin kop. 60.

7. Ołówków czerwonych Fabera tuzinów 10, za tuzin rs. 1 k. 50.

8. Ołówków niebieskich tuzinów 4, za tuzin rs. 1 kop. 50.

9. Gumy elastycznej tuzinów 2, za tuzin rs. 1 kop. 50.

10. Opłatków kóp 17, za kopę k. 30.

11. Piór stalowych dobrych pudelek 5, za pudełko kop. 75.

12. Laku czerwonego Nr. 2 funtów 36, za funt kop 60.

13. Laku czerwonego Nr. 4 funtów 6, za funt rs. 1.

14. Nici szarych funtów 19, za funt rsr. 1 kop. 20.

15. Szpagatu funtów 20 za funt kop. 50.

16. Płótna pakowego łokci 100, za łokieć po kop. 15.

17. Igieł papierów 19, za papierek k. 25.

18. Atramentu czarnego Kadisohna flaszek 220, za flaszeczkę kop. 7 1/2.

19. Tuszu czarnego flaszek 5, za flaszeczkę kop. 35.

20. Tuszu niebieskiego flaszek 5 za flaszkę kop. 30.

21. Piasku fur 5, za furę kop. 30.

22. Blankietów na papierze glansowanym ryz 12, za ryzę rs. 4 kop. 50.

23. Blankietów na papierze Kancelaryjnym ryz 16, za ryzę rs. 3 kop. 50.

24. Blankietów na dziennik podawczy ryz 4, za ryzę rs. 7 kop. 50. ‚

25. Blankietów na obwoluty do akt ryz 7, za ryzę rs. 4 kop. 50.

26. Kalendarzy ściennych sztuk 28, sztuka kop. 15.

27. Papieru kancelaryjnego ryz 18. ryza rsr. 2.

28. Papieru konceptowego ryz 36, ryza po rs. 1 kop. 35.

29. Papieru rapportowego ryz 10, ryza po rsr. 3.

30. Papieru pakowego ryz 8, ryza po rs. 4 kop. 50.

31. Blankietów na wezwania, dowody wręczeń, decyzje i wyroki karne, ryz 8, ryza po rsr. 3.

32. Prenumerata pism za cały rok rsr 62 kop. 35.

33. Oprawa ksiąg, rs. 37 k. 37.

34. Kopert tuzinów 190, tuzin k. 6.

            Ilość vadium na dotrzymanie licytacji ustanawia się na rs. 120 kop. 50. Vadium to wniesione być winno w gotowiźnie, w listach zastawnych, albo też w innych papierach publicznych na kaucję, według obowiązujących przepisów przyjmowanych do Kasy Gubernjalnej Radomskiej, a kwit dołączony być winien do deklaracji.

            Deklaracje składanemi być mają do dnia 1 (13) Grudnia r. b. do godziny 10 z rana, w biurze Prezesa Trybunału Cywilnego w Radomiu, na ręce Prezesa tegoż Trybunału, później zaś złożone, przyjmowane nie będą. Utrzymujący się przy licytacji ponieść będzie obowiązany koszta ogłoszenia licytacji, oraz koszta papieru stemplowego na kontrakta. Warunki uskutecznić się mających dostaw, przejrzanem i być mogą codziennie z wyjątkiem świąt, w Kancelarji Sekretarza Trybunału w Radomiu. Radom d. 14 (26) listopada 1868 r. Prezes Trybunału, Szczucki.

Dziennik Warszawski, 06.12.1868, nr 261, s. 6.

1869

            Przyjechali do Warszawy. Olszowski Szym: kolonista z Tuszyna nr 222; Segal Bernard nauczyciel z Brestja ur 2382a; Szmidecki Fran: urzę: z Kalisza nr 2765b; Szczucki Adam Prezes Tryb: z Radomia nr 2402b.

Kurjer Codzienny, 13.08.1869, nr 176, s. 8.

            N. D. 8679. Trybunał Cywilny w Radomiu. Podaje do publicznej wiadomości, iż w dniu 18 (30) grudnia 1869 r. o godzinie 10 z rana w biurze Prezesa Trybunału tutejszego przez opieczętowane deklaracje, odbędzie się licytacja in minus, od cen za pretium fisci ustanowionych, na dostawę w ciągu roku 1870,to jest od dnia 1 (13) stycznia t. r. po tęż datę 1871 r. dla Trybunału tutejszego, Sądu Policji Poprawczej,Sądu Pokoju i archiwum akt dawnych w Radomiu,drzewa opałowego w sążniach, świec stearynowych, łojowych, papieru, kopert, druków, oraz innych materjałów i potrzeb kancelaryjnych, co do ilości, ceny i gatunku bliżej w warunkach licytacyjnych oznaczonych. Ilość vadium na dotrzymanie licytacji, ustanawia się na rs.127 kop.50.

            Vadium to wniesione być powinno w gotowiźnie lub w listach zastawnych, albo też w innych papierach publicznych na kaucje według obowiązujących przepisów przyjmowanych do kasy gubernjalnej Radomskiej, a kwit dołączony być winien do deklaracji.

            Deklaracje składane być mają, do dnia 18 (30) grudnia r. b. do godziny 10 z rana w biurze Prezesa Trybunału Cywilnego w Radomiu, na ręce tegoż Prezesa; później bowiem złożone przyjmowane nie będą. Deklaracje powinny być napisane a przynajmniej podpisane własnoręcznie, a w każdym razie jasno, wyraźnie, bez poprawek, z wyrażeniem cyfr literami pisane. Utrzymujący się przy licytacji, ponieść będzie obowiązanym koszta ogłoszenia licytacji, oraz koszta papieru stemplowego do spisania kontraktu.

            Warunki uskutecznić się mających dostaw oraz wzór do deklaracji przejrzanemi być mogą codziennie w godzinach biurowych u Sekretarza Trybunału Cywilnego w Radomiu Radom d. 13 (25) Listopada 1869 r. Prezes Trybunału, Szczucki. Sekretarz, J. Wąsowicz.

Dziennik Warszawski, 30.11.1869, nr 261, s. 7-8.

            III. w Radomiu. Prezes, Rad. K. Szczucki Adam. Prokurator, Rad. K. Waniewicz Ludwik. Sędziowie: R. D. Karski Erazm. – A. K. Stępkowski Felix. – Rożynkowski Nestor. – R. H. Krośnicki Tomasz. Pisarz Kanc. Ziem., A. K. Zengteller Jan. – Podprokurator. Pisarz Trybunału, A. K. Szczuka Leopold. Asessorowie: Jechalski Antoni. – Szpotański Ludwik. – Podpisarz, R. H. Bader Antoni. – Sekretarz Tryb., Wąsowicz Jan. – Archiwista, Paprocki Wincenty. – Sekretarz w Biór. Prok. Radkowski Michał. Archivum Akt dawnych. Archiwista, Sokołowski Wincenty. Pomocnik, Przyborowki Ignacy. Regenci: Hassmann Tomasz. – Nalepiński Michał. – Przychodzki Michał. – Tyrpitz Felicyan. – Karwacki Paweł. Patronowie: Rauszer Teofil. – Romanowski Leon. – Jawornicki Władysław. – S. K. Ryttel Franciszek. – Stankowski Ignacy. – Kinicki Władysław. – Przyłuski Stanisław. Komornicy: Wylazłowski Wiktor. – Kucharski Leon. – Wojciechowski Piotr. – Haber Maciej.

Przewodnik Warszawski Informacyjno Adressowy na Rok 1869, ułożony i wydany przez Wiktora Dzierżanowskiego, Warszawa 1869, s. 59.

            Komiteta Egzaminacyjne, ustanowione przy Trybunałach Cywilnych do przyjmowania Niższych Sądowych Egzamenów. […] IV . Przy Trybunale Cywilnym w Radomiu. Przewodniczący, Prezes Trybunału, Rad. K. Szczucki Adam. Członkowie: Prokurator Trybunału Rad. K. Waniewicz Ludwik. – Sędziowie: A. K. Stępkowski Felix. – R. H. Kraśnicki Tomasz. – Sędzia Prezyd. w Sądzie Popr., Kosterski Ludwik. – Rejent Kan. Ziem., Nalepiński Michał.

Przewodnik Warszawski Informacyjno Adressowy na Rok 1869, ułożony i wydany przez Wiktora Dzierżanowskiego, Warszawa 1869, s. 70.

1870

            Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego w Warszawie, dnia 25 sierpnia (6 Września) 1870 r. Przez decyzje Namiestnika Królestwa. W kancelarji Namiestnika. […] Dla użycia kuracji: Prezes Sądu Apelacyjnego Królestwa, Członek Warszaw. Depart. Rządzącego Senatu, Rz. Rad. St. Józef Wieczorkowski, do Niemiec, na 1 miesiąc feryjny i na dni 29; Vice-Prezes tegoż Sądu. Rad. St. Konstanty Potocki, do Niemiec, na dni 15 i na 1 miesiąc feryjny; Prezes Trybunału Cywilnego w Radomiu, Adam Szczucki, do Austrji, na dni 29 i 1 miesiąc feryjny; Prezes Sądu Kryminalnego w Kielcach, Rad. St. Karol Kleszczyński, do Austrji, na 1 miesiąc feryjny i dni 15; […]

Dziennik Warszawski, 24.09.1870, nr 201, s. 2.

            N. D. 7330. Trybunał Cywilny w Radomiu. Zawiadamia strony interesowane, że akta powierzone do egzekucji, zmarłemu obecnie Komornikowi Sądowemu, przy Sądach w Sandomierzu, Staszowie i Opatowie Tomaszowi Krzewskiemu, zachowanemi zostały w Sądzie Pokoju w Staszowie, po odbiór których, do tegoż Sądu zgłosić się wjnny. Radom d. 14 (26) września 1870 r. Prezes, Szczucki. Sekretarz, Wąsowicz.

Dziennik Warszawski, 04.10.1870, nr 209, s. 8.

            Nr 3. Rozkaz do Zarządu Cywilnego Królestwa Polskiego w Warszawie, dnia 25 Sierpnia (6 września) 1870 r. Przez decyzje Namiestnika Królestwa. […] W Wydziale Komisji Rządowej Sprawiedliwości. Otrzymują urlopy: […] Dla użycia kuracji: Prezes Sądu Apelacyjnego Królestwa, Członek Warszaw. Depart. Rządzącego Senatu, Rz. Rsd. St. Józef Wieczorkowski, do Niemiec,na 1 miesiąc feryjny i na dni 29; VicePrezes tegoż Sądu, Rad. St. Konstanty Potocki, do Niemiec, na dni 15 i na 1 mies. feryjny; Prezes Trybunału Cywilnego w Radomiu, Adam Szczucki, do Austrji, na dni 29 i 1 miesiąc feryjny; […]

Gazeta Polska, 24.10.1870, nr 235, s. 6.

            Trybunały Cywilne […] III. w Radomiu. Prezes, Rad. K. Szczucki Adam . – Prokurator, Rad. K. Waniewicz Ludwik. – Sędziowie: – R. D. Karski Erazm. – A. K. Stępkowski Felix. – Rożynkowski Nestor. – R. H. Krośnicki Tomasz. – Asessorowie: Jechalski Ant. i Szpotański Ludwik. Pisarze: hipoteczny, A. K Zengteller Jan. Tryb. A. K. Szczuka Leopold. – Pisarz, R. H. Bader Ant. – Sekr. Tryb. Wąsowicz Jan. – Sekr. Prokuratora, Radkowski Michał. Archiv. Tryb. Paprocki Wincenty. Archivista Akt dawnych, Sokołowski Winc. Pom. jego. Przyborowski Ignacy. Regenci: Hassmann Tomasz. – Kalepiński Michał. – Przychodzki Mich. – Tyrpitz Felic. – Karwacki Paweł. Patroni: Rauszer Teofil. – Romanowski Leon. – Jawornicki Władysław. – Reg. K. Ryttel Fr. – Stankowski Ignacy. – Kinicki Wład. – Przyłuski St. – Przylęcki Bolesł. Komornicy: Wylazłowski Wikt. – Kucharski Leon. – Wojciechowski Piotr. – Haber Maciej.

Przewodnik Warszawski Informacyjno Adressowy na Rok 1870, ułożony i wydany przez Wiktora Dzierżanowskiego, Warszawa 1870, s. 36.

1873

            Ś. p. Adam Szczucki, Prezes Trybunału Cywilnego w Radomiu, po krótkiej a ciężkiej chorobie w d. 28 maja r. b. rozstał się z tym światem w wieku 72. – Nabożeństwo żałobne za duszę Zmarłego odbędzie się jutro t. j. dnia 30 maja r. b. w kościele Przemienienia Pańskiego o godzinie 10-tej z rana, wyprowadzenie zaś zwłok z tegoż kościoła na cmentarz Powąskowski nastąpi w tymże dniu o godz. 7 popołudniu, na które pozostała w smutku żona wraz z córką, krewnych, przyjaciół zmarłego zapraszają.

Kurjer Warszawski, 29.05.1873, nr 110, s. 2.

            – Zmarli w tych dniach: Adam Szczucki, prezes Trybunała Cywilnego w Radomiu, lat 72; Jgnacy Kontrym, obywatel ziemski, lat 66; w Łodzi, Piotr Eberharat Jansen lat 55.

Gazeta Warszawska, 30.05.1873, nr 119, s. 1.

            – W pismach warszawskich znajdujemy smutną wiadomość, że tamże w dniu 28 maja r. b. po krótkiej chorobie przeniósł się do wieczności, przeżywszy lat 73 ś. p. Adam Szczucki Prezes Trybunału Cywilnego w Radomiu. Pochowanie zwłoki zmarłego nastąpiło w dniu wczorajszym na cmentarzu na Powązkach.

Gazeta Kielecka, 31.05.1873, nr 43, s. 3.

            Nekrologja. – Dnia 9 (21) stycznia 1873 r. o godzinie 2 po południu zakończyła życie w Petersburgu Jej Cesarska Wysokość Wielka Księżna Helena Pawłówna, protektorka sztuk pięknych i opiekunka wielu dobroczynnych zakładów, Ciotka Najjaśniejszego Pana.

            Zamieszczamy poniżej listę wydatniejszych osób zmarłych w ubiegłym roku w Warszawie i na prowincji, ułożywszy takową, dla łatwiejszego odszukania nazwisk, według ich powołania:

Urzędnicy cywilni i wojskowi: Jan Bu”del, radca stanu (ojciec znanej artystki-śpiewaczki panny Adeli Bu”del-Adami.) Maksymiljan Vidal, b. Referendarz Stanu Król. Pol. i referent przyboczny b. Naczelnika Rządu Cywilnego w Król. Pol. Margrabiego Wielopolskiego, Herkulan Abramowicz, jenerał, b. prezes dyrekcji teatru Wileńskiego. Leszczyński, prezes Trybunału w Łomży. Jenerał Tucholka, prezes Komissji Śledczej. Jachimowicz, prezydent m. Płocka. Piotr Hermann, radca stanu. Baltazar Paszkowicz, Szef b. Komissji Wojny. Karol Hofmann, R. R. St. Członek Senatu. Jan Krukowski, pułkownik korpusu topografów. Jan Nepomucen Chęciński, mecenas. Roman hr. Soltyk, jenerał wojsk Austrjackich. Adam Szczucki, prezes Trybunału w Radomiu. […]

Kurjer Codzienny, 31.12.1873, nr 292, s. 2.

1874

            N D. 7352. Pisarz Trybunału Cywilnego w Radomiu. Podaje do publicznej wiadomości, iż na żądanie Julji z Sułowskich po Ryszardzie Juljanie Zajączkowskim wdowy w Petrokowie, okręgu i gubernji Petrokowskiej zamieszkałej,a zamieszkanie prawne u Wójta gminy Machory i u Hieronima Wielowiejskiego Patrona Trybunału w Radomiu w miejsce Leona Romanowskiego Patrona przedaż tę popierającego obrane mającej, przez tegoż działającej w poszukiwaniu sumy rs. 2,250 z procentem i kosztami aktem Komornika Antoniego Bekanowskiego z dnia 8 (20) maja 1871 r. zajętą została na przymusową przedaż wieczysta dzierżawa folwarku Władysławów z przyległościami w gminie Machory, parafji Żarnów, okręgu Końskim, gubernji Radomskiej położonego, do Władysława Laskowskiego w Myśliborzu, okręgu Końskim, gubernji Radomskiej zamieszkałego prawem wieczystej dzierżawy, a zaś do właścicieli dóbr Machory prawem dominji directi należącego, w odległości od Żarnowa wiorst 4, od Opoczna wiorst 17 1/2, od Końska w. 21, od Przedborza w. 28, od Petrokowa w. 42 1/2.od Radomia wiorst 91. Składa się z folwarku Władysławów rozległości mórg 300 miary nowopolskiej, z tego gruntu ornego około włók 7, łąk około włók 1, pod wodami pół morgi, pod ogrodem około mórg 3, pod budynkami z placem około mórg 2 do 3, pod drogami około mórg 2, pod lasem czyli zaroślami gdzie są nasienniki włók 1,do karczunku zostaje około włóki jednej. Gleba żytnia klasy 2ej. Zasiew: żyta korcy 50, owsa 40, pszenicy 5, rzepaku około pół korca, prosa około 2ch korcy, grochu korcy 3. Lecz wysiać można żyta około korcy 90, tatarki korcy 10, kartofli około korcy 60, plon w ziarnie od 4 do 5, siana około fur 30. Inwentarzy żywych i martwych Komornik na miejscu nie znalazł, można utrzymać koni par 2, wołów par 3,bydła rogatego 30, owiec 150. Budowle są: 1) czworak drewniany z obórką i dwoma chlewami z dwoma ogródkami, 2) czworak drewniany pusty z chlewem i ogródkiem, 3) stodoła w słupy murowana pod słomą, i 4) owczarnia drewniana pod gontem, 5) cegielnia o jednym piecu pod szopą, 6) szopa pod słomą na cegły, (7) studnia z żurawiem. Na dom mieszkalny kamień przysposobiony. Z folwarku tego opłaca się rocznego czynszu właścicielowi dóbr Machory rs. 180 w dwóch ratach, to jest 11 listopada i 23 kwietnia każdego roku n. s. w razie zaległości 2ch rat wieczysty dzierżawca ulega exmisji, a właściciel może folwark sprzedać i z szacunku zaległości potrącić. Bliżej o warunkach wieczystej dzierżawy objaśnia kontrakt z dnia 19 (31) lipca 1862 r. przed Rejentem Czermińskim w Opocznie sporządzony w hypotece dóbr Myślibórz w zbiorze dowodów pod lit. M/3 złożony. W ogrodzie około 300 drzewek,uli 13 i 2 bez użytku inspekta. Folwark jest jednolity niepoprzedzielany obcemi własnościami, nie podlega służebnościom, grunta nie są zupełnie uprawne bo folwark nie dawno założony na nowiznie. Podatki skarbowe wynoszą rocznie rs. 55 kop. 73 opłaty gminne rs. 4 kop. 50.

            Dzierżawa z kontraktu z dnia 17 (29) września 1869r.,i zastawu z aktu z dnia 6 (18) grudnia 1869 r. o ile nastąpiła, jako późniejsze od praw egzekwującej i jej szkodzące nie uznają się i nowonabywcy obowiązywać nie będą. Akt zajęcia doręczony Wójtowi gminy Machory Wawrzeńcowi Durce dnia 30 lipca (11 sierpnia) 1871 r. zaś Pisarzowi Sądu Pokoju w Końsku Józefowi Rasińskiemu dnia 31 lipca (12 sierpnia) 1871 r. Wniesiony do księgi wieczystej dóbr Myślibórz dnia 23 grudnia (4) stycznia 1872/3 r. a wpisany do księgi zaaresztowań w kancelarji Pisarza Trybunału w Radomiu dnia 3 (15) stycznia 1873 r. Pierwsze ogłoszenie warunków sprzedaży nastąpi w dniu 16 (27) lutego 1873 r. o godzinie 10 rano na posiedzeniu Trybunału w Radomiu. Obszerniejszy opis folwarku i warunki przedaży będą do przejrzenia w kancelarji Pisarza Trybunału i u Hieronima Wielowiejskiego Patrona sprzedaż tę popierającego. Radom d. 5 (17) stycznia 1873 r. Szczuka.

            Jako kopja tego obwieszczenia wywieszoną została w dniu dzisiejszym na tablicy w sali audjencjonalnej Trybunału tutejszego poświadczam. Radom d. 5 (17) stycznia 1873 r. Szczuka.

Po trzechkrotnem ogłoszeniu warunków przedaży naznaczony został na dzień 18 (30) kwietnia 1873 r. godz. 10 rano i w tym terminie licytacja się rozpocznie od sumy rs. 1,125, a w razie braku licytantów od szacunku o 1/3 część zniżonego t. j. od sumy rs.750. Radom d. 12 (24) marca 1873 r. Szczucki.

            W terminie powyższym przedaż przygotowawcza odbytą została i wieczysta dzierżawa folwarku Władysławów przygotowawczo przysądzoną została Julji Zajączkowskiej za sumę rs. 750, termin zaś do stanowczej przedaży oznaczony został wyrokiem Trybunału tutejszego z dnia 18 (80) kwietnia 1878 r. na dzień 6 (18) czerwca 1873 r. o godz. 10 z rana i w tym terminie przedaż się odbędzie na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego w Radomiu i wywołaną zostanie od sumy rs. 750 którą Zajączkowska ofiarowała. Radom d. 20 Kwietnia (2 Maja) 187S r. Szczuka

Z powodu założonej apelacji od wyroku z dnia 18 (30) kwietnia 1873 r. licytacja stanowcza w terminie powyższym spełzła,po oddaleniu zaś apelacji wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia 12 (24) lipca 1873 r. w dniu 24 czerwca (5 lipca) 1873 r. zmarła Julja Zajączkowska, po której na skutek ogłoszonego postępowania spadkowego wylegitymowali się jako Sukcesorowie Aleksander Sułowski obywatel w dobrach Szwejki, Konstancja z Sułowskich Sokolnicka Jana Sokolnickiego obywatela żona w asystencji i za upoważnieniem tegoż w Domaniewie, Sławomir Sułowski w Rylsku Dużym, Mieczysław Sułowski w dobrach Gołyń, wszyscy w okręgu Rawskim gubernji Petrokowskiej zamieszkali na żądanie więc tych wszystkich zamieszkanie prawne mających obrane u Wójta gminy Machory i u Hieronima Wielowiejskiego Patrona przedaż tę dalej popierającego wyrokiem ilacyjnym Trybunału tutejszego z dnia 13 (25) listopada 1874r, termin ponowny do stanowczej licytacji oznaczony został na dzień 31 grudnia (12 stycznia) 1873/4 r., godz 10 z rana i w tym terminie przedaż odbędzie się na audjencji publicznej Trybunału Cywilnego w Radomiu i wywołaną zostanie od sumy rs.1,125 a w razie jej nie postąpienia od 2/3 części t. j. od sumy rs. 750 którą Zajączkowska ofiarowała a dziś jej spadkobiercy. Radom d. 15 (27) listopada 1874 r. Szczuka.

Dziennik Warszawski, 10.12.1874, nr 249, s. 4.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s