„[…] w Imię Pańskie. Amen. Na wieczną rzeczy pamiątkę, by wszystkie rozporządzenia i przywileje obracane były ku pożytkowi Rzeczypospolitej, a prawa poszczególne podporządkowały się prawom ogólnym tak w ogóle jak i w szczegółach, tak publicznie jak i prywatnie. Zatem My Władysław z Bożej Łaski Król Polski, Książę Ziemi Krakowskiej, Sandomierskiej, Sieradzkiej, Łęczyckiej, Kujawskiej i Litwy, Najwyższy Pan i Dziedzic Pomorza i Rusi etc… podajemy do wiadomości treść niniejszego pisma wszystkim razem i każdemu z osobna, obecnym i przyszłym, którym o tym wiedzieć należy.

Mając na względzie chwalebne i uczciwe życie, na stałą pobożność wielebnego ojca Bernarda opata wraz z braćmi klasztoru w Lądzie zakonu cysterskiego, biorąc pod uwagę te zasługi, pod uwagę naszego Majestatu, na pokorną prośbę opata wyżej wspomnianego klasztoru i pragnąc powiększyć dochody i pożytki klasztoru ze wsi zwanej Zagórowo w ziemi wielkopolskiej, w powiecie konińskim położonej, dajemy i pozwalamy mocą niniejszego aktu władzę i możność utworzyć miasto po wieczne czasy. Dając i zezwalając temuż miastu Zagórowo wszystkie prawa cywilne, które posiadają inne miasta Państwa Naszego i, aby tym łatwiej to miasto Zagórowo mogło się rozwijać i stawać znanym, przenosimy to miasto z prawa polskiego na prawo niemieckie, zwane magdeburskim, po wieczne czasy usuwając jednocześnie wszelkie prawa polskie, sposoby i zwyczaje, którymi to prawami prawo niemieckie, magdeburskie, mogłoby być wprowadzone w zamieszanie i jego wprowadzenie byłoby utrudnione. Wyjmujemy też i zwalniamy i po wieczne czasy oswabadzamy burmistrza, obywateli i mieszkańców tego miasta spod wszelkiej jurysdycji ( sądów ) i spod władzy wojewodów, kasztelanów, sędziów, podsądków i urzędników Królestwa Naszego i nie będą odpowiadać przed nimi, ani zastępcami tak w sprawach ważnych jak i mniej ważnych, ani też płacić nie będą kar, lecz jedynie stawać będą mieszczanie tego miasta przed swoim burmistrzem, jak i w danym czasie będzie burmistrz zaś przed opatem swoim. Gdyby zaś opat zaniedbywał się w czynieniu sprawiedliwości, wtedy zapozwany będzie przed Nas, albo przed Naszą Radą Generalną, jedynie przez pismo Nasze pod Naszą wydane pieczęcią i będzie odpowiadał nie inaczej w dochodzeniach jak tylko według prawa niemiecko-magdeburskiego. W sprawach zaś kryminalnych, kradzieży wielkich, przelania krwi, zabójstwa, pozbawienia członków, podpalania i innych nadzwyczajnych występkach pełną władzę dajemy burmistrzowi tego miasta, który podówczas będzie w granicach miasta, sądzenia, poprawiania, karania, skazywania na rózgi, postępowania, jak tego wymaga we wszystkich swych punktach i warunkach prawo niemieckie, z zachowaniem jednak praw królewskich. Postanawiamy także, by w mieście tym Zagórowie, w środę każdego tygodnia odbywały się targi, po wieczne czasy, bez szkód jednak dla innych miast, w które to targi wszystkich i poszczególnym kupcom wolno jest jak i wszystkim innym swobodnie sprzedawać, zamieniać, wszelkie kupno sprawować, świadectwo czego dajemy przez zawieszenie pieczęci Naszej.”

8 lipca Roku Pańskiego 1407